ด้วยนโนยายของเรา ที่พยายามร่วมส่งเสริมให้
ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ฯลฯ ได้มีประสบการณ์ การท่องเที่ยว
และ การเปิดโลกทัศน์ ที่เท่าเทียมกับ บุคคลอื่นๆ เราจึงมีความยินดี ที่จะมีส่วนช่วย และ พยายาม
ให้บริการ เพื่อความเท่าเทียม กันอย่างถึงที่สุด