ข้อมูลประเทศลาว สิ่งน่าสนใจ ทัวร แพ็คเกจทัวร์ โรงแรม สมัครรับข่าวสาร รูปสวยๆ ติดต่อเรา
ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว ครบวงจร
หน้าแรก ทัวรนำเที่ยว ชวนชม ลาว
   
  

บริการ : หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก พักโรงแรม 5 ดาว 3 วัน 2 คืน บินตรงสู่หลวงพระบาง โดยการบินลาว (QV)

รหัส : ชวนชมลาว หลวงพระบาง พักโรงแรม 5 ดาว

เดินทางวันที่ : โดยเครื่องบินการบินลาว (QV)
                   เดินทางทุกวันศุกร์

รายละเอียดการเดินทาง :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง ( - / - /เย็น )
12.15 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่คอยให้บริการต้อนรับ เดินทางสู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก โดยการบินลาวเที่ยวบิน QV 643 (14.15 น. – 16.05 น.) ถึงหลวงพระบาง พาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เดอะ แกรนด์ หลวงพระบาง (หรือเทียบเท่า) แล้วเดินทางไปชมวัดวิชุนราช วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้ายแตงโม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระธาตุหมากโม ชมวัดใหม่ หรือวัดใหม่สุวันนะพูมาราม วัดนี้สร้างในปี พ.ศ.2337 ในรัชสมัยพระเจ้าอนุรุทธราช และเป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของหลวงพระบางซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระยอดแก้ว พระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว ยามเย็นขึ้นสักการะพระธาตุพูสี อยู่บนเขาใจกลางเมือง ณ จุดชมวิวมองเห็นแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ชมอาทิตย์อัสดงสวยงาม ยามค่ำ ไปเดินชมสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดมืด บนถนนข้าวเหนียว ( ถนนศรีสว่างวงศ์ สายหลักของหลวงพระบาง )

วันที่สองของการเดินทาง หลวงพระบางเมืองมรดกโลก ( เช้า/เที่ยง/เย็น )
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านชมพระราชวังหลวง อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1904 เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปผสมศิลปะล้านช้าง (ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูป ปางห้ามสมุทร พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง เช่นเดียวกับพระแก้วมรกตของประเทศไทย) แล้วเดินทางสู่บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าจำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้า พื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย จากนั้นนำท่านล่องเรือชมเกาะแก่ง และทิวทัศน์สองฟากฝั่งลำน้ำโขง มุ่งสู่ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำบนหน้าผา ริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำบนและถ้ำล่างในอดีตเจ้ามหาชีวิตทุกพระองค์ต้องเสด็จมาทำพิธีสรงน้ำพระ และเคยมีพระพุทธรูปทองคำ เงิน นาก แต่ปัจจุบันเหลือเพียงพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ หลังรับประทานอาหารกลางวัน ชมน้ำตกตาดกวางซี ที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ร่มรื่นด้วยธรรมชาติพรรณไม้ เดินทางกลับเข้าเมืองหลวงพระบาง รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อน หรือไปเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ ( เช้า/เที่ยง/ - )
เช้าตรู่อิสระร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวหลวงพระบาง หรือชมวิถีชีวิตยามเช้า แล้วชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ชมศิลปะล้านช้างที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น งดงาม จากนั้นไปบ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวลื้อซึ่งมีชื่อเสียงในการทำผ้าทอมือ ด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม ผ้าทอที่นี่มีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ๆ และผ้าที่ประยุกต์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ฯลฯ หลังรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง อำลาหลวงพระบาง เดินทางกลับโดยสายการบินลาว เที่ยวบิน QV 633 (11.30 น. - 13.20 น.) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

คำแนะนำเพิ่มเติม :
ลิงค์น่าสนใจ
เวียงจันทน์
ตลาดมืด
ถ้ำติ่ง
วัดเชียงทอง
อื่นๆ


สายการบิน ลาวแอร์ไลน์
อัตราค่าบริการ :
เดินทาง 2-3 ท่าน ค่าบริการท่านละ โปรดสอบถาม
เดินทาง 4-6 ท่าน ค่าบริการท่านละ โปรดสอบถาม
พักเดี่ยวเพิ่ม โปรดสอบถาม
เด็กอายุ 2-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่(ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม
  

สายการบิน บางกอกแอร์เวย์
อัตราค่าบริการ :
เดินทาง 2-3 ท่าน ค่าบริการท่านละ โปรดสอบถาม
เดินทาง 4-6 ท่าน ค่าบริการท่านละ โปรดสอบถาม
พักเดี่ยวเพิ่ม โปรดสอบถาม
เด็กอายุ 2-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่(ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม
  

อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ สายการบินลาว (QV) หรือ บางกอกแอรเวย์ (PG), ภาษีสนามบินไทย 700 บาท และภาษีสนามบินลาว 10 USD, ที่พักโรงแรม เดอะ แกรนด์ หลวงพระบาง (หรือเทียบเท่า) ห้องละ 2-3 ท่าน, อาหาร 6 มื้อ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, นำเที่ยวตามรายการ, ประกันระหว่างเดินทาง และบริการมาตรฐาน

อัตรานี้ไม่รวม  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ
                    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล)


หมายเหต- ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง, ภาษีน้ำมัน , ภาษีการเดินทาง             หากสายการบินเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง

            - เที่ยวบินที่ระบุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามการประกาศของสายการบิน


เอกสารประกอบการเดินทางท่องเที่ยว สปป.ลาว :
1.พาสปอร์ตเล่มจริง อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง)
2.บัตรประจำตัวประชาชน (เพื่อเช็ดอินสายการบินในประเทศ)
ในกรณีขึ้นเครื่องบิน

ติดต่อเรา :

โทร:     02 758 5155 -6
แฟ็กซ์
: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
นำไป + add ได้เลย
sales@travelfortoday.com

สำรองบริการออนไลน์
ชื่อ - นามสกุล **
โทรศัพท์ **
โทรศัพท์มือถือ **
แฟ็กซ์
อีเมล์ **
ที่อยู่ **
รายละเอียดการเดินทาง
สำรองที่นั่งทัวร์รายการ**
รายละเอียดผู้ร่วมเดินทาง

ผู้ใหญ่                       ท่าน

เด็ก                           ท่าน

กรณีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทโดยตรง

หากคณะของท่านมีผู้เดินทางมากกว่า 10 ท่านขึ้นไปเราขอแนะนำ ให้ท่านติดต่อทางบริษัทโดยตรง

กรุณาทำเครื่องหมาย หากท่านต้องการ อาหารพิเศษ

มังสวิรัต ท่าน

มุสลิม     ท่าน    

  อื่นๆโปรดระบุ

หากท่าน มีความประสงค์อื่นๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบ เพื่อการบริการที่ดี และ ตรงตามความต้องการของ ท่านมากที่สุด

รายละเอียด เกี่ยวกับการ ติดต่อ
ท่านประสงค์ให้เราติดต่อท่านทาง โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์
รายละเอียด การชำระเงิน
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย

โอนผ่านทางธนาคาร ดูรายชื่อเลขที่บัญชี

ชำระที่สำนักงาน ดูแผนที่สำนักงาน

ท่านประสงค์จะโอนชำระภายในวันที่  วันที่
เพื่อไม่ให้เกินระยะเวลาดังกล่าว

กรุณาแจ้งเตือน เรียกเก็บค่าบริการ ไม่ต้องแจ้งเตือน

กรณีที่ท่านเลือกตัวเลือกไม่ต้องแจ้งเตือน ทางบริษัท จะทำการยกเลิกการสำรองที่นั่ง ที่เกินระยะเวลา ที่ท่านได้กำหนดชำระค่าบริการ ตามระบุวันที่ไว้ กับทางบริษัท โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่มสำรองบริการ

การสำรองบริการนั้น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ท่านได้ชำระค่าใช้จ่ายในการมัดจำส่วนหนึ่ง เรียบร้อย

ทริปเด็ด เมืองไทยวันนี้ ทัวร์ ห้องพัก รถเช่า

 
ชวนชม ลาวByTravel For Today (t42day) Ltd., Part. T.A.T. License 12/1068
tel. +(662) 758 5155 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com