ข้อมูลประเทศลาว สิ่งน่าสนใจ ทัวร แพ็คเกจทัวร์ โรงแรม สมัครรับข่าวสาร รูปสวยๆ ติดต่อเรา
ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว ครบวงจร update 22/06/2010
หน้าแรก ทัวร์ นำเที่ยว ชวนชม ลาว
  

บริการ : ทัวร์ลาว กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี – สปป.ลาว – ปราสาทหินวัดภู – น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำตกหลี่ผี -
น้ำตกตาดฟาน – ไร่ชา กาแฟ – อุทยานบาเจียงจำปาสัก(ตาดผาส่วม) 5 วัน 4 คืน

รหัส : CCHL 01

เดินทางวันที่ : ทุกวันตั้งแต่ - 30 กันยายน 2553 (สำหรับคณะ 6 ท่านขึ้นไป) ** เริ่มต้นที่ กรุงเทพ **

วันแรกของการเดินทาง มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – เว้ ( - /เที่ยง/เย็น) 
รายละเอียดการเดินทาง :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี

19.00 น. พร้อมกันที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
20.30 น. ออกเดินทางโดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ สู่ จ.อุบลราชธานี

วันสองของการเดินทาง อุบลราชธานี – สปป.ลาว – ปราสาทหินวัดภู – ปากเซ

07.30 น. ถึงสถานีรถไฟ เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย แล้วพาท่านเดินทางสู่ช่องเม็ก ประตูสู่ ลาวตอนใต้”
10.00 น. เดินทางถึงด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร พรมแดนระหว่างไทย-ลาว ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ของทั้ง 2 ประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ แขวงจำปาสัก เมืองปากเซ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศลาว
ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร จะผ่านสะพานข้ามแม่น้ำ
จะผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงชื่อว่า “สะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่น” มีความยาว 1,380 เมตร สู่เมืองปากเซ
เมืองหลวงแห่งแขวงจำปาสัก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ออกเดินทางสู่ ปราสาทหินวัดภู
14.00 น. ชมความงดงามของ ปราสาทหินวัดภู ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาศิวลึงค์ เป็นศิลปะแบบนครวัด อายุประมาณเกือบพันปี
ซึ่งท่านจะได้สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่อันยิ่งใหญ่ รวมถึงความงดงามของลวดลายซึ่งแกะสลักบนหินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ตั้งแต่นักโบราณคดีได้ค้นพบมา
17.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ นำท่านเข้าสู่ที่พัก
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สามของการเดินทาง น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการาแห่งเอเชีย)

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกหลี่ผี
10.00 น. ถึงท่าเรือบ้านท่าม่วง นำท่านลงเรือหางยาวล่องชมทัศนียภาพสองฝั่งลำน้ำโขง ลัดเลาะ มหานทีสี่พันดอน
สู่เกาะดอนเดด ขึ้นเทียบท่าอดีตท่าเรือขนส่งทรัพยากร สินค้าต่าง ๆ ของฝรั่งเศสจากนั้นคณะเดินทางด้วยรถท้องถิ่นสู่
น้ำตกหลี่ผี ชมความงดงามตระการตาของน้ำตกที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่างงดงาม
12.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบ้านขี้นาค
13.30 น. ออกเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง
14.00 น. ชม น้ำตกคอนพะเพ็ง ซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียอาคเนย์
ชมความยิ่งใหญ่ของสายน้ำที่โยนตัวจากหน้าผาลงสู่ความต่างระดับของชั้นน้ำตกกลางลำน้ำโขงทำให้เกิดเสียงกระหึ่ม
ของกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและเป็นน้ำตกที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้รับสมญานามว่า
“ ไนแองการาแห่งเอเชีย ”
17.00 น. เดินทางถึงที่พัก
19.00 น. บริการอาหารเย็น

วันที่สี่ของการเดินทาง น้ำตกตาดฟาน – ไร่ชา กาแฟ – น้ำตกตาดผาส่วม - ด่านช่องเม็ก – อุบลราชธานี

08.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. ออกเดินทางสู่ตลาดเช้า ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาว จากนั้นเดินทางสู่เมืองปากช่อง
10.30 น. คณะเดินทางถึง “น้ำตกตาดฟาน” นำท่านชมความงามของสายน้ำที่ทิ้งตัวจากที่สูง ลงสู่แม่น้ำโขง
ได้เวลาสมควร นำคณะเดินทางสู่ ไร่ชา กาแฟ พร้อมกับชมการสาธิตการคั่วชาของชาวบ้านจากนั้นนำท่านเดินทางสู่
น้ำตกตาดผาส้วม 12.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ ห้องอาหารที่ น้ำตกตาดผาส้วม หลังอาหารชมน้ำตกที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ (ส้วมในที่นี้แปลว่า ห้องนอนของหญิงสาว) นำท่านถ่ายรูปกับหมู่บ้านชนเผ่าต่าง ๆ
ของลาวใต้ อาทิเช่น เผ่ากระตู้ เป็นต้น
14.00 น. นำคณะอำลาเมืองปากเซ ก่อนออกเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก
15.30 น. ถึงด่านช่องเม็ก ชายแดนไทย – ลาว นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ไวน์ชั้นดีจากต่างประเทศ
และสิ้นค้าพื้นเมืองต่าง ๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อ
17.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานีแวะซื้อของที่ระลึก ของฝากเมืองอุบลราชธานี อาทิเช่น หมูยอ ไส้กรอก
แหนมซี่โครงหมู ผ้าไหม แล้วพาท่านสู่สถานีรถไฟ อุบลฯ
18.30 น. รถไฟเคลื่อนขบวนเดินทางกลับกรุงเทพฯ เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นบนรถไฟ ตามอัธยาศัย
และพักผ่อนสบาย ๆ ในรถไฟ

วันที่ห้าของการเดินทาง กรุงเทพฯ .

06.00 น. รถไฟเดินทางถึงสถานีหัวลำโพง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


รายการได้เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์ โดยคำนึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ค่าบริการท่านละ
สำหรับคณะ 6 – 8 ท่าน ท่านละ 8,500 บาท

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วรถไฟ ตู้นอน ปรับอากาศ กรุงเทพฯ – อุบลฯ – กรุงเทพฯ , ค่าที่พัก(พักห้องละ 2 ท่าน )
รถรับ – ส่ง เมืองอุบลฯ , ค่าอาหาร 7 มื้อ , นำเที่ยวตามรายการ , ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
ตามรายการ , มัคคุเทศก์ท้องถิ่น , ค่าภาษีท่องเที่ยว , ค่าธรรมเนียมผ่านแดน บริการมาตรฐาน

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล)

เอกสารประกอบการเดินทาง
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
** กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้สูติบัตร จำนวน 2 ชุด


คำแนะนำเพิ่มเติม :
ลิงค์น่าสนใจ
น้ำตก หลี่ผี คอนพะเพ๊ง
จัมปาสัก
อื่นๆ


ติดต่อเรา :

โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์
: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com

สำรองบริการออนไลน์
ชื่อ - นามสกุล **
โทรศัพท์ **
โทรศัพท์มือถือ **
แฟ็กซ์
อีเมล์ **
ที่อยู่ **
รายละเอียดการเดินทาง
สำรองที่นั่งทัวร์รายการ**
รายละเอียดผู้ร่วมเดินทาง

ผู้ใหญ่                       ท่าน

เด็ก                           ท่าน

กรณีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทโดยตรง

หากคณะของท่านมีผู้เดินทางมากกว่า 10 ท่านขึ้นไปเราขอแนะนำ ให้ท่านติดต่อทางบริษัทโดยตรง

กรุณาทำเครื่องหมาย หากท่านต้องการ อาหารพิเศษ

มังสวิรัต ท่าน

มุสลิม     ท่าน    

  อื่นๆโปรดระบุ

หากท่าน มีความประสงค์อื่นๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบ เพื่อการบริการที่ดี และ ตรงตามความต้องการของ ท่านมากที่สุด

รายละเอียด เกี่ยวกับการ ติดต่อ
ท่านประสงค์ให้เราติดต่อท่านทาง โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์
รายละเอียด การชำระเงิน
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย

โอนผ่านทางธนาคาร ดูรายชื่อเลขที่บัญชี

ชำระที่สำนักงาน ดูแผนที่สำนักงาน

ท่านประสงค์จะโอนชำระภายในวันที่  วันที่
เพื่อไม่ให้เกินระยะเวลาดังกล่าว

กรุณาแจ้งเตือน เรียกเก็บค่าบริการ ไม่ต้องแจ้งเตือน

กรณีที่ท่านเลือกตัวเลือกไม่ต้องแจ้งเตือน ทางบริษัท จะทำการยกเลิกการสำรองที่นั่ง ที่เกินระยะเวลา ที่ท่านได้กำหนดชำระค่าบริการ ตามระบุวันที่ไว้ กับทางบริษัท โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่มสำรองบริการ

การสำรองบริการนั้น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ท่านได้ชำระค่าใช้จ่ายในการมัดจำส่วนหนึ่ง เรียบร้อย

ทริปเด็ด เมืองไทยวันนี้ ทัวร์ ห้องพัก รถเช่า

 
ชวนชม ลาวByTravel For Today (t42day) Ltd., Part. T.A.T. License 12/1068
tel. +(662) 758 5155 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com