ข้อมูลประเทศลาว สิ่งน่าสนใจ ทัวร แพ็คเกจทัวร์ โรงแรม สมัครรับข่าวสาร รูปสวยๆ ติดต่อเรา
ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว ครบวงจร
หน้าแรก ทัวรนำเที่ยว ชวนชม ลาว
    

บริการ : มรดกโลกหลวงพระบาง ไป กลับ กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ โดย บางกอกแอร์เวย์ (PG) 3 วัน

รหัส : ชวนชมลาว 11

เดินทางวันที่ : 8-10 ก.พ. 51 / 22-24 ก.พ. 51 / 5-7 เม.ย. 51/ 13-15 เม.ย. 51

**โปรแกรมนี้สามารจัดกรุ๊ปเหมา เดินทางเฉพาะกรุ๊ป ขั้นต่ำ 2 ท่าน
กำหนดวันเดินทาง (กรุณาสอบถามราคากับเจ้าหน้าที่)**

รายละเอียดการเดินทาง :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ –หลวงพระบาง ( - /เที่ยง/เย็น ) 
08.00น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
09.50น.
ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG 941 (09.50 น.– 11.50 น.)
  "หลวงพระบาง" เป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งของลาว มีอายุกว่าหลายพันปีมาแล้ว และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง ในกลางศตวรรษที่ 14 แห่งคริสตศักราช และมีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดช่วงศตวรรษที่ 16-19 หลวงพระบาง ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของ สปป.ลาว ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมลาว ในปี พ.ศ.2538 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เมืองหลวงพระบาง เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในฐานะที่อนุรักษ์ความเก่าแ่ก่ดั้งเดิมไว้ได้ดีที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
11.50น.
ถึงสนามบินหลวงพระบาง ต้อนรับท่านสู่เมืองมรดกโลก ที่่ยังคงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ที่เรียบง่าย แต่มีแฝงด้วยมนต์เสน่ห์น่าประทับใจ
12.00น.
รับประทานอาหารกลางวัน แล้วพาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

13.00น. ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ชมศิลปะล้านช้างที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น งดงาม จนได้รับการยกย่องว่าเป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทอง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ท่านจะได้ชม สิมวัดเชียงทอง (อุโบสถ) ที่มีหลังคาแอ่นโค้งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบหลวงพระบาง ภาพต้นทองขนาดใหญ่ ที่ผนังด้านหลังของอุโบสถ ประดับด้วยกระจกสีมีความงดงามมาก วิหารน้อย วิหารพระม่าน อูบมูง และโรงเมี้ยนโกศ หรือโรงเก็บราชรถพระโกศของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา ชมหน้าบัน และผนังด้านหน้าที่แกะสลักเรื่องรามเกียรติ์ โดยฝีมือ "เพียตัน" ช่างหลวงประจำราชสำนัก
14.00น. ชมวัดวิชุน วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง เมื่อครั้งที่มีการอัญเชิญมาจากเมืองเวียงคำ และมีเจดีย์ปทุม หรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ ซึ่งรูปทรงคล้ายผลแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบางจึงเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม
  ชมวัดใหม่ หรือวัดใหม่สุวันนะพูมาราม วัดนี้สร้างในปี พ.ศ.2337 ในรัชสมัยพระเจ้าอนุรุทธราช และเป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง
ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระยอดแก้ว พระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว
16.30น.

นำท่านขึ้นสักการะพระธาตุพูสี ตั้งอยู่บนยอดเขาพูสี ใจกลางเมืองหลวงพระบาง พาท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้น เพื่อสักการะพระธาตุจอมพูสี พระธาตุที่สำคัญที่สุดของหลวงพระบาง และเปรียบเสมือนเป็นหลักเมืองของหลวงพระบางด้วย นอกจากนั้น บนยอดพูสียังเป็นจุดชมอาทิตย์อัสดง ชมวิวแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน และชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้รอบด้านอีกด้วย

18.00น.
ยามเย็น เชิญท่านเดินเล่น ชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดมืด (Night Market) หรือ "ถนนคนเดิน" บนถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีสว่างวงศ์) สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าหัตถกรรมของชาวเ้ขาเผ่าม้ง อาทิ ผ้าพันคอ ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้ากันเปื้อน ซึ่งผลิตจาก ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอต่างๆ เสื้อยืดที่ระลึก โคมไฟ และของที่ระลึกต่างๆมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึกอย่างจุใจ
19.00น.
รับประัทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร แล้วเดินทางสู่โรงแีรม ที่พัก
  เชิืญท่านพักผ่อน หรือ ไปเดินเที่ยวชมเมืองหลวงพระบาง ยามค่ำคืนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง หลวงพระบางเมืองมรดกโลก ( เช้า/เที่ยง/เย็น )
เช้าตรู่
ร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวหลวงพระบาง พระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ จะเดินออกบิณฑบาตรเป็นแถวยาว ทั่วทุกถนนในหลวงพระบาง เชิญท่านตักบาตรด้วยข้าวเหนียวขาว หรือขนมต่างๆที่แม่ค้านำมาจำหน่าย แล้วพาท่านเดินชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวบ้าน
07.00น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00น.
เดินทางไปชมพระราชวังหลวง อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว ตัวอาคารได้รับการออกแบบ ผสมผสานสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส และลาว เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ทีั่นี่จนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (National Museum) ท่านจะได้ชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องฟังธรรม ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิต ห้องรับแขกของพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ห้องบรรทม ห้องเสวย ฯลฯ ซึ่งในแต่ละห้องมีการจัดแสดงสิ่งของมีค่า และเครื่องใช้ต่างๆ ของเจ้ามหาชีวิต และขุนนางในสมัยก่อน
  ในบริเวณพระราชวังหลวง ยังเป็นที่ประดิษฐาน "พระบาง" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง พระบาง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ศิลปะขอม ประกอบด้วยทองคำ 90% หนัก 54 กิโลกรัม บริเวณทางเข้าพระราชวังหลวง เป็นที่ตั้งของหอพระบางแห่งใหม่ ที่มีความงดงาม ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
09.30น. เดินทางสู่บ้านซ่างไห ชมวิถีชีวิตชาวลาวลุ่มริมฝั่งโขง ที่มีชื่อเสียงในการทำเหล้า ด้วยการกลั่นแบบพื้นบ้านดั้งเดิม เชิญท่านเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ
  พาท่านล่องแม่น้ำโขง ด้วยเรือนำเที่ยวที่ปลอดภัย มุ่งสู่ถ้ำติ่งบนหน้าผาริมแม่น้ำโขง ชื่อถ้ำติ่งนี้ มีที่มาจากการที่มีหินงอกหินย้อยอยู่มาก ถ้ำติ่งมีถ้ำบนและถ้ำล่าง ทั้งสองถ้ำมีพระพุทธรูปไม้ และ้ปูนปั้นนับพันองค์ ในอดีตเจ้ามหาชีวิตทุกพระองค์ ต้องเสด็จมาทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เป็นประจำตามประเพณีทุกปี
11.45น.
นั่งเรือ ล่องแม่น้ำโขง กลับสู่เมืองหลวงพระบางอีกครั้ง
12.30น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
14.00น.
เดินทางไปชมน้ำตกตาดกวางซี น้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ห่างจากเมืองหลวงพระบาง ประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นน้ำตกหินปูนสูงราว 70 เมตร ร่มรื่นด้วยธรรมชาตและิพรรณไม้ต่า้งๆ บริเวณทางเดินเข้าสู่น้ำตก เป็นที่จำหน่ายของที่ระลึก และของใช้ที่ทำจากไม้ไผ่หลายชนิด
16.30น.
เดินทางกลับสู่หลวงพระบาง พาท่านเข้าที่พัก
18.00น.
รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร
  เชิืญท่านพักผ่อน หรือ ไปเดินเที่ยวชมเมืองหลวงพระบาง ยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ ( เช้า/เที่ยง/ - )

07.00น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00น.
เดินทางสู่บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวลื้อซึ่งมีชื่อเสียงในการทำผ้าทอมือ ด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม ผ้าทอที่นี่มีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ๆ และผ้าที่ประยุกต์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ฯลฯ
10.00น.
เดินทางกลับสู่หลวงพระบาง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
11.30น.
อำลาหลวงพระบาง พาท่าน เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง
12.30น.
ออกเดินทางกลับ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
เที่ยวบิน PG 942 (12.30 น. - 14.10 น.)
14.10น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

คำแนะนำเพิ่มเติม :
ลิงค์น่าสนใจ
เวียงจันทน์
ตลาดมืด
ถ้ำติ่ง
วัดเชียงทอง
อื่นๆ

สนใจจัดกรุ๊ปเหมา เดินทางส่วนตัว เดินทางตามโปรแกรมนี้ โทรมาคุยไ้ด้เลยค่ะ 02-758-5155-6
อัตราค่าบริการ : (Effective : before 28 March2008)
เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน หรือ รวมกรุ๊ป 8 ท่าน ออกเดินทางตามวันที่กำหนด

เดินทาง 2 ท่าน  ค่าบริการท่านละ 19,900 บาท  
เด็กอายุ 2-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่(ไม่มีเตียง) ท่านละ 15,300 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท

เดินทาง 3 - 7 ท่าน  ค่าบริการท่านละ 18,900 บาท
เด็กอายุ 2-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่(ไม่มีเตียง) ท่านละ 14,500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท

เดินทาง 8 ท่านขึ้นไป  ค่าบริการท่านละ 18,500 บาท
เด็กอายุ 2-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่(ไม่มีเตียง) ท่านละ 14,200 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท

อัตรานี้รวม
+ ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ โดย บางกอกแอร์เวย์ (PG)
+ ภาษีสนามบินไทย 700 บาท และภาษีสนามบินลาว 10 USD
+
ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ห้องละ 2 ท่าน (หลวงพระบาง 2 คืน)
+ อาหาร 7 มื้อ พร้อมบริการน้ำดื่ม ของว่าง และผ้าเย็นบนรถ
+ นำเที่ยวตามรายการ
+ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
+ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
+
ค่าภาษีท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียม ต.ม.
+ ประกันระหว่างเดินทาง
วงเงินท่านละ 200,000 บาท
+
บริการมาตรฐาน


อัตรานี้ไม่รวม
 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ
- ค่าข้าวเหนียว สำหรับใส่บาตร
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล)

- ค่าวีซ่าผ่านแดน สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หมายเหตุ
ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 16 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ในการมีหัวหน้าทัวร์เดินทางจากกรุงเทพฯ


หมายเหต
ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง, ภาษีน้ำมัน , ภาษีการเดินทาง หากสายการบินเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง

เที่ยวบินที่ระบุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามการประกาศของสายการบิน

เอกสารประกอบการเดินทางท่องเที่ยว สปป.ลาว :
1.พาสปอร์ตเล่มจริง อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง)
2.บัตรประจำตัวประชาชน (เพื่อเช็คอินสายการบินในประเทศ)
ในกรณีขึ้นเครื่องบิน

การยกเลิกการเดินทาง

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

ติดต่อเรา :

โทร:     02 758 5155 -6
แฟ็กซ์
: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
นำไป + add ได้เลย
sales@travelfortoday.com

สำรองบริการออนไลน์
ชื่อ - นามสกุล **
โทรศัพท์ **
โทรศัพท์มือถือ **
แฟ็กซ์
อีเมล์ **
ที่อยู่ **
รายละเอียดการเดินทาง
สำรองที่นั่งทัวร์รายการ**
รายละเอียดผู้ร่วมเดินทาง

ผู้ใหญ่                       ท่าน

เด็ก                           ท่าน

กรณีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทโดยตรง

หากคณะของท่านมีผู้เดินทางมากกว่า 10 ท่านขึ้นไปเราขอแนะนำ ให้ท่านติดต่อทางบริษัทโดยตรง

กรุณาทำเครื่องหมาย หากท่านต้องการ อาหารพิเศษ

มังสวิรัต ท่าน

มุสลิม     ท่าน    

  อื่นๆโปรดระบุ

หากท่าน มีความประสงค์อื่นๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบ เพื่อการบริการที่ดี และ ตรงตามความต้องการของ ท่านมากที่สุด

รายละเอียด เกี่ยวกับการ ติดต่อ
ท่านประสงค์ให้เราติดต่อท่านทาง โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์
รายละเอียด การชำระเงิน
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย

โอนผ่านทางธนาคาร ดูรายชื่อเลขที่บัญชี

ชำระที่สำนักงาน ดูแผนที่สำนักงาน

ท่านประสงค์จะโอนชำระภายในวันที่  วันที่
เพื่อไม่ให้เกินระยะเวลาดังกล่าว

กรุณาแจ้งเตือน เรียกเก็บค่าบริการ ไม่ต้องแจ้งเตือน

กรณีที่ท่านเลือกตัวเลือกไม่ต้องแจ้งเตือน ทางบริษัท จะทำการยกเลิกการสำรองที่นั่ง ที่เกินระยะเวลา ที่ท่านได้กำหนดชำระค่าบริการ ตามระบุวันที่ไว้ กับทางบริษัท โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่มสำรองบริการ

การสำรองบริการนั้น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ท่านได้ชำระค่าใช้จ่ายในการมัดจำส่วนหนึ่ง เรียบร้อย

ทริปเด็ด เมืองไทยวันนี้ ทัวร์ ห้องพัก รถเช่า

 
ชวนชม ลาวByTravel For Today (t42day) Ltd., Part. T.A.T. License 12/1068
tel. +(662) 758 5155 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com