ข้อมูลประเทศลาว สิ่งน่าสนใจ ทัวร แพ็คเกจทัวร์ โรงแรม สมัครรับข่าวสาร รูปสวยๆ ติดต่อเรา
ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว ครบวงจร
หน้าแรก แพ็คเกจทัวร นำเที่ยว ชวนชม ลาว
     

บริการ : เวียงจันทน์ เมืองตากอากาศวังเวียง ล่องเรือเขื่อนน้ำงึม 2 วัน 1คืน

รหัส : LPK13

เริ่มการเดินทางที่ : เริ่มการเดินทางและส่งที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย ฝั่งไทย

รายละเอียดการเดินทาง :

วันแรกของการเดินทาง หนองคาย – City Tour เวียงจันทน์ – วังเวียง ( - /เที่ยง/เย็น )
08:00 น. ต้อนรับท่านที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ฝั่งไทย ด้วยบริการอย่างอบอุ่น หลังผ่านพิธีการฯ นำท่านสู่นครเวียงจันทน์ เมืองรูปพระจันทร์เสี้ยว เมืองหลวงของ สปป.ลาว นำท่านชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญคู่เมืองเวียงจันทน์ เชิญท่านสักการะพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตย จากนั้น ชมประตูชัย อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ แล้วเดินทางสู่ หอพระแก้ว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ แต่เดิมหอพระแก้วเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระไชยเชษฐาธิราชมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากล้านนา ภายหลังเกิดศึกสงครามกับสยามประเทศ จึงถูกทำลายลง และได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ ปัจจุบันหอพระแก้ว เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของโบราณต่างๆ แล้วรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ในเวียงจันทน์ หลังอาหารกลางวันออกเดินทางสู่วังเวียง เข้าสู่เส้นทางหมายเลข 13 ผ่านชมความเป็นอยู่ของชาวบ้าน มีบ้านเรือนเรียงรายสองข้างทาง ถึงเมืองตากอากาศวังเวียง เมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากแห่งหนึ่ง ใครหลายคนฝันอยากมีโอกาสมาพักผ่อนที่นี่สักครั้งหนึ่ง พาท่านเข้าสู่ที่พัก เต็มอิ่มกับบรรยากาศ บนความเป็นธรรมชาติและวิถีธรรมชาติที่มีเสน่ห์ โอบล้อมด้วยขุนเขาหินปูน เสมือนเป็น ”กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”

วันที่สองของการเดินทาง วังเวียง – เขื่อนน้ำงึม – เวียงจันทน์ – หนองคาย ( เช้า/เที่ยง/ - )
08:00 น. หลังรับประทานอาหารเช้า ชมตลาดเช้าเมืองวังเวียง ชาวบ้านนำสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร ของป่าออกมาจำหน่ายกัน แล้วเดินทางสู่ถ้ำจัง ถ้ำที่สวยที่สุดของวังเวียง ภายในเป็นโถงใหญ่ มีไฟประดับ ภายในบริเวณถ้ำท่านจะสัมผัสได้ถึงอากาศที่เย็นฉ่ำ และมีหินงอกหินย้อยรูปร่าง แปลก ๆ อีกมากมาย จากนั้นสู่ทะเลสาบเหนือเขื่อนน้ำงึม โดยเส้นทางหมายเลข 10 เวียงจันทน์ – บ้านเขื่อน รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร ริมทะเลสาบ หลังอาหารกลางวัน ลงเรือเที่ยวชมทัศนียภาพของ ทะเลสาบเขื่อนน้ำงึม ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง เต็มอิ่มกับธรรมชาติแล้วเดินทางกลับสู่เวียงจันทน์ เชิญท่านช้อปปิ้งที่ตลาดเช้า ได้เวลาสมควร นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพ กลับสู่ด่านหนองคายประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

คำแนะนำเพิ่มเติม :
ลิงค์น่าสนใจ

เวียงจันทน์
อื่นๆ

บริการรถตู้รับส่งจากสนามบิน, สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่ง สู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจุดต่างๆ ทั้งวันไปและกลับ
จำนวน 5 – 7 ท่าน ค่าบริการท่านละ 600 บาท
จำนวน 8 ท่านขึ้นไป ค่าบริการท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการ :  
ค่าบริการ ก่อน 30 กันยายน 2550
พัก Hotel เดินทาง 5 – 7 ท่าน
ท่านละ 4,600 บาท
พัก Hotel เดินทาง 8 ท่านขึ้นไป
ท่านละ 4,000 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ 900 บาท
พัก Guesthouse 5 – 7 ท่าน
ท่านละ 4,300 บาท
พัก Guesthouse 8 ท่านขึ้นไป
ท่านละ 3,700 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ 700 บาท
**ราคาค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามระดับที่พักที่ท่านต้องการ โทรมาคุยกับเราสิครับ**

อัตรานี้รวม
+ ที่พักห้องละ 2 ท่าน
+ อาหาร 4 มื้อ พร้อมบริการน้ำดื่ม ของว่าง และผ้าเย็นบนรถ
+ นำเที่ยวตามรายการ
+ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
+ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
+
ค่าภาษีท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียม ต.ม.
+ ประกันระหว่างเดินทาง
วงเงินท่านละ 200,000 บาท
+ บริการมาตรฐาน


อัตรานี้ไม่รวม
 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล)

- ค่าวีซ่าผ่านแดน สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ


เอกสารประกอบการเดินทางท่องเที่ยว สปป.ลาว :
1.พาสปอร์ตเล่มจริง อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง)
2.บัตรประจำตัวประชาชน (เพื่อเช็ดอินสายการบินในประเทศ)
ในกรณีขึ้นเครื่องบิน

การยกเลิกการเดินทาง
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

ติดต่อเรา :

โทร:     02 758 5155 -6
แฟ็กซ์
: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
นำไป + add ได้เลย
sales@travelfortoday.com

สำรองบริการออนไลน์
ชื่อ - นามสกุล **
โทรศัพท์ **
โทรศัพท์มือถือ **
แฟ็กซ์
อีเมล์ **
ที่อยู่ **
รายละเอียดการเดินทาง
สำรองที่นั่งทัวร์รายการ**
รายละเอียดผู้ร่วมเดินทาง

ผู้ใหญ่                       ท่าน

เด็ก                           ท่าน

กรณีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทโดยตรง

หากคณะของท่านมีผู้เดินทางมากกว่า 10 ท่านขึ้นไปเราขอแนะนำ ให้ท่านติดต่อทางบริษัทโดยตรง

กรุณาทำเครื่องหมาย หากท่านต้องการ อาหารพิเศษ

มังสวิรัต ท่าน

มุสลิม     ท่าน    

  อื่นๆโปรดระบุ

หากท่าน มีความประสงค์อื่นๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบ เพื่อการบริการที่ดี และ ตรงตามความต้องการของ ท่านมากที่สุด

รายละเอียด เกี่ยวกับการ ติดต่อ
ท่านประสงค์ให้เราติดต่อท่านทาง โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์
รายละเอียด การชำระเงิน
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย

โอนผ่านทางธนาคาร ดูรายชื่อเลขที่บัญชี

ชำระที่สำนักงาน ดูแผนที่สำนักงาน

ท่านประสงค์จะโอนชำระภายในวันที่  วันที่
เพื่อไม่ให้เกินระยะเวลาดังกล่าว

กรุณาแจ้งเตือน เรียกเก็บค่าบริการ ไม่ต้องแจ้งเตือน

กรณีที่ท่านเลือกตัวเลือกไม่ต้องแจ้งเตือน ทางบริษัท จะทำการยกเลิกการสำรองที่นั่ง ที่เกินระยะเวลา ที่ท่านได้กำหนดชำระค่าบริการ ตามระบุวันที่ไว้ กับทางบริษัท โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่มสำรองบริการ

การสำรองบริการนั้น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ท่านได้ชำระค่าใช้จ่ายในการมัดจำส่วนหนึ่ง เรียบร้อย

ทริปเด็ด เมืองไทยวันนี้ ทัวร์ ห้องพัก รถเช่า

 
ชวนชม ลาว ByTravel For Today (t42day) Ltd., Part. T.A.T. License 12/1068
tel. +(662) 758 5155 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com