ข้อมูลประเทศลาว สิ่งน่าสนใจ ทัวร แพ็คเกจทัวร์ โรงแรม สมัครรับข่าวสาร รูปสวยๆ ติดต่อเรา
ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว ครบวงจร
หน้าแรก แพ็คเกจทัวร นำเที่ยว ชวนชม ลาว

    

บริการ : หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน เริ่่มการเดินทางที่หลวงพระบาง

รหัส : LPK9

เริ่มการเดินทางที่ : เริ่มการเดินทางที่สนามบินหลวงพระบาง ส่งที่สนามบินหลวงพระบาง
ท่านสามารถเดินทางสู่หลวงพระบางด้วย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG 941 (09.50 น.– 11.50 น.) และเดินทางกลับด้วย เที่ยวบิน PG 942 (12.30 น. - 14.10 น.)
หรือ เดินทางสู่หลวงพระบางด้วย สายการบินการบินลาวเที่ยวบิน QV 643 (14.15 น. – 16.05 น.)
 และเดินทางกลับด้วย เที่ยวบิน QV 633 (11.30 น. - 13.20 น.)

รายละเอียดการเดินทาง :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ –หลวงพระบาง ( - / - /เย็น )
13.30 น. ยินดีต้อนรับท่านสู่ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ท่านที่สนามบินหลวงพระบาง ด้วยบริการอย่างอบอุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง พาท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อเก็บสัมภาระ แล้วเดินทางไปชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ชมศิลปะล้านช้างที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น งดงาม ชมวัดวิชุน วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้ายแตงโม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระธาตุหมากโม ชมวัดใหม่ หรือวัดใหม่สุวันนะพูมาราม วัดนี้สร้างในปี พ.ศ.2337 ในรัชสมัยพระเจ้าอนุรุทธราช และเป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของหลวงพระบางซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระยอดแก้ว พระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว ยามเย็นขึ้นสักการะพระธาตุพูสี อยู่บนเขาใจกลางเมือง ณ จุดชมวิวมองเห็นแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ชมอาทิตย์อัสดงสวยงาม ยามค่ำ ไปเดินชมสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดมืด บนถนนข้าวเหนียว ( ถนนศรีสว่างวงศ์ สายหลักของหลวงพระบาง )

วันที่สองของการเดินทาง หลวงพระบางเมืองมรดกโลก ( เช้า/เที่ยง/เย็น )
เชิญท่านร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวหลวงพระบางตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านชมพระราชวังหลวง อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1904 เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปผสมศิลปะล้านช้าง (ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูป ปางห้ามสมุทร พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง เช่นเดียวกับพระแก้วมรกตของประเทศไทย) แล้วเดินทางสู่บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าจำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้า พื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย จากนั้นนำท่านล่องเรือชมเกาะแก่ง และทิวทัศน์สองฟากฝั่งลำน้ำโขง มุ่งสู่ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำบนหน้าผา ริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำบนและถ้ำล่างในอดีตเจ้ามหาชีวิตทุกพระองค์ต้องเสด็จมาทำพิธีสรงน้ำพระ และเคยมีพระพุทธรูปทองคำ เงิน นาก แต่ปัจจุบันเหลือเพียงพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ หลังรับประทานอาหารกลางวัน ชมน้ำตกตาดกวางซี ที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ร่มรื่นด้วยธรรมชาติพรรณไม้ เดินทางกลับเข้าเมืองหลวงพระบาง รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อน หรือไปเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย


วันที่สามของการเดินทาง หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ ( เช้า/เที่ยง/ - )
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นไปบ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวลื้อซึ่งมีชื่อเสียงในการทำผ้าทอมือ ด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม ผ้าทอที่นี่มีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ๆ และผ้าที่ประยุกต์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ฯลฯ รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง อำลาหลวงพระบาง ส่งท่านที่สนามบิน เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

คำแนะนำเพิ่มเติม :
ลิงค์น่าสนใจ

เวียงจันทน์
วัดเชียงทอง
ตาดกวางซี
อื่นๆ

บริการรถตู้รับส่งจากสนามบิน, สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่ง สู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจุดต่างๆ ทั้งวันไปและกลับ

จำนวน 5 – 7 ท่าน ค่าบริการท่านละ 600 บาท
จำนวน 8 ท่านขึ้นไป ค่าบริการท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการ :  
ค่าบริการ ก่อน 30 กันยายน 2550
เดินทาง 5 – 7 ท่าน
ท่านละ 7,200 บาท
เดินทาง 8 ท่านขึ้นไป
ท่านละ 6,600 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ 2,000 บาท
**ราคาค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามระดับที่พักที่ท่านต้องการ โทรมาคุยกับเราสิครับ**
อัตรานี้รวม
+ ที่พัก โรงแรม ระดับ 3 ดาว ห้องละ 2 ท่าน (หลวงพระบาง 2 คืน)
+ อาหาร 6 มื้อ พร้อมบริการน้ำดื่ม ของว่าง และผ้าเย็นบนรถ
+ นำเที่ยวตามรายการ
+ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
+ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
+
ค่าภาษีท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียม ต.ม.
+ ประกันระหว่างเดินทาง
วงเงินท่านละ 200,000 บาท
+
บริการมาตรฐาน


อัตรานี้ไม่รวม
 
- ตั๋วเครื่องบิน PG หรือ ตั๋วเครื่องบิน QV BKK - Luang Prabang – BKK
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ
- ค่าข้าวเหนียว สำหรับใส่บาตร
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล)

- ค่าวีซ่าผ่านแดน สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ


เอกสารประกอบการเดินทางท่องเที่ยว สปป.ลาว
:
1.พาสปอร์ตเล่มจริง อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง)
2.บัตรประจำตัวประชาชน (เพื่อเช็ดอินสายการบินในประเทศ)
ในกรณีขึ้นเครื่องบิน

การยกเลิกการเดินทาง

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

ติดต่อเรา :

โทร: 02 758 5155 -6
แฟ็กซ์
: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
นำไป + add ได้เลย
sales@travelfortoday.com

สำรองบริการออนไลน์
ชื่อ - นามสกุล **
โทรศัพท์ **
โทรศัพท์มือถือ **
แฟ็กซ์
อีเมล์ **
ที่อยู่ **
รายละเอียดการเดินทาง
สำรองที่นั่งทัวร์รายการ**
รายละเอียดผู้ร่วมเดินทาง

ผู้ใหญ่                       ท่าน

เด็ก                           ท่าน

กรณีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทโดยตรง

หากคณะของท่านมีผู้เดินทางมากกว่า 10 ท่านขึ้นไปเราขอแนะนำ ให้ท่านติดต่อทางบริษัทโดยตรง

กรุณาทำเครื่องหมาย หากท่านต้องการ อาหารพิเศษ

มังสวิรัต ท่าน

มุสลิม     ท่าน    

  อื่นๆโปรดระบุ

หากท่าน มีความประสงค์อื่นๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบ เพื่อการบริการที่ดี และ ตรงตามความต้องการของ ท่านมากที่สุด

รายละเอียด เกี่ยวกับการ ติดต่อ
ท่านประสงค์ให้เราติดต่อท่านทาง โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์
รายละเอียด การชำระเงิน
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย

โอนผ่านทางธนาคาร ดูรายชื่อเลขที่บัญชี

ชำระที่สำนักงาน ดูแผนที่สำนักงาน

ท่านประสงค์จะโอนชำระภายในวันที่  วันที่
เพื่อไม่ให้เกินระยะเวลาดังกล่าว

กรุณาแจ้งเตือน เรียกเก็บค่าบริการ ไม่ต้องแจ้งเตือน

กรณีที่ท่านเลือกตัวเลือกไม่ต้องแจ้งเตือน ทางบริษัท จะทำการยกเลิกการสำรองที่นั่ง ที่เกินระยะเวลา ที่ท่านได้กำหนดชำระค่าบริการ ตามระบุวันที่ไว้ กับทางบริษัท โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่มสำรองบริการ

การสำรองบริการนั้น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ท่านได้ชำระค่าใช้จ่ายในการมัดจำส่วนหนึ่ง เรียบร้อย

ทริปเด็ด เมืองไทยวันนี้ ทัวร์ ห้องพัก รถเช่า

 
ชวนชม ลาวByTravel For Today (t42day) Ltd., Part. T.A.T. License 12/1068
tel. +(662) 758 5155 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com