update 27/01/2011

you are on page > ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเล ถ้ำพินดายา กะลอว์ สวิสเซอร์แลนด์พม่า 8 วัน 7 คืน ( PG) 
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ

ชื่อ: ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเล ถ้ำพินดายา กะลอว์ สวิสเซอร์แลนด์พม่า 8 วัน 7 คืน ( PG) 

รหัส BUBP 06

ช่วงเวลา  4-11 ก.พ. / 16-23 มี.ค. 54

วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง - พระหินอ่อน – ช้างเผือก – เจดีย์เจ๊าทัตจี – เจดีย์โบตะตอง – เจดีย์ชเวดากอง

07.00 น.คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4
เคาน์เตอร์ F  สายการบินบางกอกแอร์เวย์  เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ  คอยต้อนรับและอำนวย
ความสะดวกให้กับทุกท่าน แล้วนำท่านผ่านขบวนการทางศุลกากรแล้วไปพักผ่อนยังห้องพัก
ผู้โดยสาร VIP LOUNGE ของสายการบิน
พร้อมรับประทานของว่างตามอัธยาศัย
09.15 น.บินลัดฟ้า สู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  PG 705
10.05 น.ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง
จากนั้นนำท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อน
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์
ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของ พม่า และสักการะพระเขี้ยวแก้ว แล้วนำชมปาง ช้างเผือก
ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะ
ของช้างเผือกทุกประการ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.จากนั้นนำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็น
พระที่มีความสวยงามที่สุด  มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาท
ซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงาม
โดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตรจากนั้นนำท่านชม  พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์
ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้
ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้
ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความ
แตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้า
ไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็น
ได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
นำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ นำท่านสักการะขอพร จาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี)
ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความ
ปรารถนา  จากนั้นเดินทางถึงสนามบินเมงกาลาดอนกรุงย่างกุ้ง จากนั้น ชมเจดีย์กาบาเอ
(KabaAye) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่6 ในระหว่างปี
พ.ศ.2497 – 2499โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น นอกจากนั้น
เจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้น
ผ่าศูนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์
16.30 น.นำท่าน นำคณะไปช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด
ของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม
ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคา
ถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก
ค่ำ นำท่านกราบนมัสการ พระบรมธาตุชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)  พระมหาเจดีย์
คู่บ้านคู่เมืองพม่าซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการ
ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสายกล่าวกันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซม
พระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก 
ท่านจะประทับใจในความงดงามของพระมหาเจดีย์แห่งนี้ในยามเย็น จนทำให้ท่านเกิดปิติ
ในพุทธบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน่าประหลาดใจ
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนเรือการะเวก ชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า
อันงดงามอ่อนช้อย พร้อมการเชิดหุ่นกระบอก บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้างเลียนแบบ
เรือกัญญาหัวเรือเป็นรูป นกการะเวกสัตว์ในป่าหิมพานต์ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของ
พระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Park Royal หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง ย่างกุ้ง – พุกาม 

05.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
05.30 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบิน มิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง
06.15 น.เหินฟ้าสู่เมืองพุกามโดยสายการบิน Air Bagan  เที่ยวบินที่ W9 009
07.35 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม “ ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของ
กษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกามพร้อมนำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและ
ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม นำท่านชมเจดีย์ชเวสิกอง(SHWEZIGON PAGODA)
ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุ
ของพระพุทธเจ้า ต่อจากนั้นนำท่านชมวัดอนันดา (ANANDA TEMPLE) ซึ่งวิหารแห่งนี้
นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออก
ไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม
และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร เฉพาะ
ให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่น สวยงามมาก จากนั้นพาท่านชมวัดมนุหา
(MANUHA TEMPLE) ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญ
11.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL) สร้างโดยพระโอรส
ของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคง
เหลืออยู่ จากนั้นพาท่านชม HTILOMINLO TEMPLE ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจาก
คำว่า “ติโลกมงคล”จากนั้นพาท่านเที่ยว ชมชเวกุจี (SHWEGUGYI TEMPLE) แปลว่า
ถ้ำทองที่ยิ่งใหญ่งดงามด้วยถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกามยุคแรก และยุคหลัง
จากนั้นนำท่านนมัสการเจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม มีความสูงถึง
6 เมตร ชมวิหารธรรมยันจี (DHAMMAYANGYT) ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่าน
ดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง แล้วชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์
(SHWESANDAW PAGODA) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดีย์
ได้อย่างชัดเจน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์พื้นเมือง
พัก BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม พุกาม - มัณฑะเลย์

05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยังสนามบิน
07.50 น.บินลัดฟ้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Air Bagan เที่ยวบินที่ W9 009
08.20 น.เดินทางถึงมัณฑะเลย์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) เมืองแห่ง
ผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่า
ก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 แล้วนำท่านไปทำบุญที่วัดมหากันดายง
ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่มาก
ถึงพันกว่ารูป จากนั้นชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดย
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี
ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (TOUNGTHAMON) ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตาม
แบบวัดอนันดาแห่งพุกาม จากนั้นนำท่านไปชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือ
เล่มใหญ่ที่สุดในโลกที่วัด UTHODAW  PAGODA ซึ่งจารึก พระไตรปิฏก คำสอนของ
พระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมดบนหิน 729 แผ่น แล้วสร้างเจดีย์ครอบไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาโดย
จารึกไว้เป็นภาษาบาลีด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นภาษาพม่า
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ko Kitchen อาหารไทยเมืองมัณฑะเลย์                   
บ่าย จากนั้น นำท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง 
ชม วิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของ
พระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อ จนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้ 
นำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL  ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของ
เมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง
เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรม Sedona Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ มัณฑะเลย์ – เฮโฮ

04.00 น.นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า
“พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689
สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตัก
กว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือ
วัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสีย
เมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทอง
ได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มี
ขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่
สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณ
วัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา
ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก
07.00 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์  
08.50 น.บินลัดฟ้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Air Bagan เที่ยวบินที่ W9 009
09.20 น.เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบิน HEHO แล้วออกเดินทางสู่เมืองกะลอว์ (Kalaw)
โดยรถปรับอากาศ เมืองกะลอว์ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงบนขุนเขาที่สูงใหญ่ของเทือกเขาชานโยมา  
ทางใต้ของรัฐฉานห่างจากเมืองตองยีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 70 ก.ม. สูงจากระดับน้ำ
ทะเล 1320 เมตร เป็นที่ตั้งของฐานทัพอังกฤษ ในสมัยอาณานิคม ระหว่างทางท่านจะสัมผัสได้
ถึงวิถีชีวิตชาวกะลอว์ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.กะลอว์ได้ชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งเมียนมาร์
เพราะตั้งอยู่บนเขาสูง อากาศหนาวเย็นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 20-25 องศา แต่ในฤดูหนาว
เดือน พ.ย.–ก.พ. อุณหภูมิอยู่ประมาณ 5-10 องศา ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์สองฝั่ง
บนยอดเขา เต็มไปด้วยไร่ดอกกะหล่ำปลี ไร่ฟักแม้ว ไร่ข้าวโหด ไร่งา (Japanese Jusmine) มี
ดอกสีเหลืองบานสะพรั่งให้ท่านได้เก็บภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารไทย Sweet Farms
หลังอาหารเดินทางต่อสู่เมืองกะลอว์
15.00 น.เดินทางถึงเมืองกะลอว์ (Kalaw)
หลังจากนั้นนำท่านไปเที่ยวชม Kalaw Shwe U Min Pagoda  ซึ่งเจดีย์เล็กๆเรียงรายกันอยู่
บนเขา และสักการะพระพุทธรูปจำนวนนับพันองค์บริเวณภายในวัด ซึ่งเจาะลึกเข้าไปภาย
ในภูเขาหิน มีประวัติศาสน์มานานตั้งแต่สมัยพระเจ้าอลองพญา
หลังจากนั้นนำท่านขึ้นยอดเขา ชมพระอาทิตย์อัศดง ณ โรงแรมที่พัก Hill Top Villa
ท่านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองกะลอว์ได้อย่างชัดเจน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมบนยอดเขา Hill Top Villa หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า กะลอว์  –  ถ้ำพินดายา (Pindaya Cave) - อินเล

07.30 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าพร้อมสัมผัสความสดชื่นของอากาศยามเช้า
ชมความงามของทะเลหมอก เที่ยวชมตลาดเช้า Five days Market เมืองกะลอว์ 
หลังจากนั้นนำท่านไปนมัสการพระพุทธรูปที่ทำจากไม้ไผ่สาน มีอายุนับได้ประมาณ 500 ปี
ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาจากชาวกะลอว์ ซึ่งเรียกกันว่า Nee Paya (Bamboo strip lacquer Buddha
Image) ประดิษฐานอยู่ที่วัด Pinmagon Monastery  หลังจากนั้นนำคณะเดินทางโดยรถบัส
ปรับอากาศ เก็บบรรยากาศยามเช้าเมืองกะลอว์ แล้วเดินทางสู่ ถ้ำพินดายา ระหว่างทาง
ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์อันงดงาม และชนเผ่าต่างๆของรัฐฉาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวปะโอ
ซึ่งมีเอกลักษณ์ในการแต่งตัวด้วยผ้าสีดำและโพกศีรษะด้วยผ้าสีสันสดใส เพราะเชื่อกันว่า
ชาวปะโอมีต้นกำเนิดเผ่าพันธุ์มาจากพญานาค ผู้สง่างาม
10.30 น. ถึงถ้ำพินดายา  ถ้ำที่มีองค์พระพุทธรูปจำนวนมากถึง 8000 องค์หลากยุคหลากสมัย
ถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่นี่ที่เกิดจากการที่มีความเชื่อที่ว่าหากผู้ใดได้สร้างพระหรือเจดีย์ถวายเป็น
พุทธบูชา ผู้นั้นก็จะได้บุญกุศลไปในภายภาคหน้า
หลังจากนั้น นำท่านเดินเก็บภาพต้นไม้ยักษ์ Banyan Tree Garden ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี
หลายคนโอบไว้เป็นที่ระลึก  ซึ่งมีจำนวนนับร้อยๆ ต้น
12.00 น.นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่  Pindaya
13.00 น.หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองตองยี เมืองหลวงแห่งรัฐฉาน ตั้งอยู่บน
ยอดเขาตองยี นำท่านไปนมัสการ เจดีย์ สุระมะณี ( SURAMANEE PAGPDA) ซึ่งเลียนแบบ
มาจาก ANANDA TEMPLEจากเมืองพุกาม แล้วนำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์ชาวฉาน ซึ่งรวบรวม
ไว้ซึ่ง ประวัติศาสตร์ความเป็นมาในอดีตของชาวรัฐฉาน ซึ่งมีการปกครองโดยระบอบเจ้าฟ้า
ในหัวเมืองต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ชาวฉาน ชาวปะโอ ชาวปะหล่อง ชาวดะนุ ชาวอินตา
ชาวไตเผ่าต่างๆ ฯลฯ ก่อนที่จะตกเป็นของพม่าในที่สุด  
16.30 น.เดินทางต่อสู่ทะเลสาบอินเล  สู่เมืองยอง ชเว โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางนำ
ท่านชมวัด SHWE YAN PHE ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่    
17.30 น.เดินทางถึงเมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe) หลังจากนั้นนำท่านนั่งสามล้อพม่า หรือ
ภาษาพม่าเรียกว่าไซก้า (Saika) ชมเมืองยอง ชเว (Nyuan Shwe) ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัส
วิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่าง ๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามี
มากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว จากนั้นนำคณะลงเรือ ชมความงาม
ของทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล) ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ
ทะเลสาบ นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Paradise Inle resort หรือเทียบเท่า

วันที่หก ทะเลสาบอินเล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมรับอากาศสดชื่นยามเช้า
หลังอาหารนำท่านไปชมตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไป
เรียกว่า FIVE DAYS MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของจากดอย
ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ซึงท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่าง
ใกล้ชิด ท่านจะได้ผ่านหมู่บ้านชาวประมง,หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน, เครื่องทอง, โรงงาน
ตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้
เท้าพายเรือขาเดียว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลอยน้ำ.
แล้วนำท่านไปนมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี
เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.ม.แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาด
ใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า
บ่าย นำท่านล่องเรือต่อไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย
ลวดลาย ต่างๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก  หลังจากนั้นเดิน
ทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ที่ปลูกผัก
มากมาย เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้
หลังจากนั้นนำท่านไป Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวม
พระพุทธรูปสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน
ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง และชมแมว
กระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักอิสระผ่อนตามอัธยาศัย
โรงแรม Paradise Inle Resort  หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ทะเลสาบอินเล   - ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market)  - ย่างกุ้ง – อินแขวน

05.30 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ของทะเลสาบอินเลยามเช้า 
06.00น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ฯ
06.30 น.นำท่านออกเดินทางกลับสู่เมือง เมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe) แล้วสู่สนามบินเฮโฮ
09.40 น.ออกเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง โดยสายการบิน Air bagan เที่ยวบินที่ W9 011
10.35 น.เดินทางถึงย่างกุ้ง นำท่าน เดินทางต่อสู่เมืองหงสาวดี
13.00 น.บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ให้แยกกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กที่หิ้ว ขนย้ายง่าย
ใส่เสื้อผ้า, ชุดนอน อย่างละ 1 ชุด และของใช้ส่วนตัว สำหรับใช้ 1 วัน สำหรับขึ้นพระธาตุ
อินแขวน ซึ่งเราจะต้องนั่งเสลี่ยงขึ้นไปพักที่โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน โดยผู้เดินทางต้องนำ
กระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กนี้วางบนตักขณะนั่งเสลี่ยงไปด้วย ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่
โรงแรมที่จะพักในย่างกุ้ง หากกระเป๋าเดินทางท่านเป็นใบเล็กๆ อยู่แล้ว หิ้วสะดวกก็ใช้
กระเป๋าเพียงใบเดียวก็ได้ ถ้าท่านต้องการเอากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นไป ต้องเสียค่าจ้างแบกเอง
ใบละประมาณ 100 บาท) แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
ประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัย
พม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากนั้น นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์
(Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่
คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและ
พม่ามาช้านาน 
17.00 น.ถึงคิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อ
เพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพ
อันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้น เรื่อยๆ เดินทางจน
เกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน หยุดเปลี่ยนรถเป็นเสลี่ยง จากนี้ขึ้นไปอีกประมาณ 35 นาที
นั่งจนถึงโรงแรมที่พัก** (โปรแกรมนี้ ไม่รวมค่าเสลี่ยง ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูก
กับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คนข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน) **
พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทอง
ทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ
พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พ.ศ. 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม
เรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” จากที่พักเดินไปพระธาตุอินทร์แขวน
ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาทีเท่านั้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  หลังอาหารค่ำเชิญท่านไป
นมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการ
กลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว
หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้
เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น
โรงแรม  Kyaithiyo / Mountain Top Hotel 

วันที่แปด ไจ๊ก์ทีโย(พระธาตุอินทร์แขวน)-หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง

05.00 น. เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตรพระสงฆ์
หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลัง
วันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป
และชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร
โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา นมัสการพระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ก่อนกลับ
06.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
07.30 น.ออกเดินทางกลับ โดยเสลี่ยงและรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์
เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักร
มอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี นำท่านชม
พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพัง
ที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้า
หงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณ
ของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมืองหงสาวดี                            
บ่าย หลังอาหารกลางวันนำคณะ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอน
ที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปัก
พื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019
มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์
(ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)
สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบาน
ตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงย่างกุ้ง เดินทางสู่สนามบิน
16.50 น.บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  PG 704
18.45 น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

ท่านละ

ผู้ใหญ่พักห้องละ  2 ท่านๆละ 

34,900.-

เด็ก 2-12 ขวบพักกับผู้ใหญ่เสริมเตียง

33,900.-

เด็ก 2-12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง

32,900.-

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

6,000.-

อัตรานี้รวม 
-ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
-ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน  
-ค่าวีซ่าพม่า 810 บาท  
-ค่าภาษีสนามบินพม่า 10 USD
-ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
-ค่าอาหารระดับมาตรฐานทุกมื้อที่ระบุตามรายการ เมนูพิเศษ สำหรับ 8 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
-ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยตลอดการเดินทาง
-มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal  Accident) วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท, ค่ารักษา 
พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาทและการประกันความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล(Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000  บาท

อัตรานี้ไม่รวม 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(กรณีขอบิล)
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถทุกเมือง ท่านละ 300 บาท
-ค่าเสลี่ยงท่านละ 20 USD (ใช้คนแบก 4 คน ไม่รวมค่าทิปต่างหาก ปกติน้ำใจคนไทยจะจ่ายให้
ทั่งสี่คน คนละ 3000  จ๊าด หรือ 120 บาทต่อคน)
(การันตี 10 ท่านออกเดินทางแน่นอนแต่ไม่มีหัวหน้าทัวร์ กรณีครบ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 คน)   
                     
สิ่งที่ควรเตรียมไป 
สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค

การเตรียมเอกสารการเดินทาง 
-หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
-รูปถ่าย 2  นิ้ว  2 ใบสี พื้นขาวหรือฟ้าเท่านั้น  ( รูปขาว ดำ หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้
)การยื่นวีซ่าพม่า ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ กรณีต้องเร่งวีซ่าในเวลา
จำกัด ต้องมีค่าเร่งเพิ่มท่านละ  800 บาท)              

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
อุ่นใจทุกการเดินทาง
ด้วยแผนประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองครบถ้วนที่สุดกับเรา
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงิน
ภายในวันที่ :
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part

พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6

สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่


   
     
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.