update 24/01/2013
you are on page >ทัวร์จีน นานกิง-อู๋ซี-ซูโจว-เซี่ยงไฮ้-หังโจว 6 วัน 4 คืน (MU)  
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ

ชื่อ: ทัวร์จีน นานกิง-อู๋ซี-ซูโจว-เซี่ยงไฮ้-หังโจว 6 วัน 4 คืน (MU)  พิเศษ  บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Golden Jaguar

รหัส CHHC 08

ช่วงเวลา  9 - 14  // 10 - 15 ก.พ.56


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ    ชั้น 4  เคาน์เตอร์ U  ประตู 10  โดยสายการบิน
ไชน่าอิสเทริน์ แอร์ไลน์ (MU)  โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก


วันที่สอง นานกิง - อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ + ศาลาฝานกง – โรงงานฟาร์มไข่มุก -  ซูโจว – ผ่านชมสนามกีฬารังนกซูโจว - HARMONY TIME SQUARE

......น.เดินทางสู่ เมืองนานกิง โดย สายการบิน China Eastern Airlines (MU) เที่ยวบิน ที่ MU… (ไฟลท์เหมาลำ)
......น.ถึงท่าอากาศยาน เมืองนานกิง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองที่มีฉายาว่า เซี่ยงไฮ้น้อย เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรม
ที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ จากนั้นนำท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ  ณ วัดหลิงซาน
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร ลักษณะพระพักตร์สง่างาม
เชิญท่านไหว้พระขอพรภายใน ศาลาฝานกง (ไม่รวมรถแบตเตอร์รี่) วัดหลิงซาน
ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรม
ที่ยิ่งใหญ่อลังการ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนานอย่างมีชีวิตชีวา
แสดงให้เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ! ซี่โครงหมูอู๋ซี
บ่าย จากนั้นนำท่านชม โรงงานไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อไข่มุกและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุก
ในราคาที่ถูกแสนถูก เพื่อเป็นของฝากหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย  เดินทางสู่ เมืองซูโจว
เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่
ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี
และได้รับสมญานามว่า “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิง
และชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า
 “เจียงหนาน”  อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงาม
เป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี้ จากนั้น
นำท่าน ผ่านชมสนามกีฬารังนกของซูโจว หรือ ศูนย์เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรม
ซูโจว สนามรังนกที่ปักกิ่งและซูโจวเรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดกัน เนื่องจากออกแบบจาก
มือนักออกแบบเดียวกัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ! ขาหมูซูโจว
นำท่านสู่ SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE เป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่ง
ใหม่ของซูโจว มี JIU GUANG DEPARTMEAT STORE เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร ผัก
ผลไม้ เครื่องดื่ม จากทุกมุมโลก นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร อาทิ KFC , PIZZA HUT เป็นต้น
อีกทั้งท่านจะได้ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร  นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์
บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
พักที่  JINJIANG INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว (ซูโจว)


วันที่สาม ซูโจว – วัดฉงหยวน -  ล่องเรือ หมู่บ้านจูเจียเจียว – เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – ถนนนานกิง – กายกรรม ERA หรือ กายกรรม CMC

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม วัดฉงหยวน (รวมรถราง) วัดสร้างใหม่ในเขตซูโจว พื้นที่กว้างใหญ่เฉพาะตัว
อุโบสถมีพื้นที่ 2,400 ตรม.เป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่สุดในจีนในปัจจุบัน นำท่านนมัสการ
เจ้าแม่กวนอิมปิดทอง ที่มีความสูงถึง 33 เมตร เป็นองค์ยืนที่สูงสุดในจีนชมตำหนักและ
สิ่งก่อสร้างรอบ บริเวณวัด เช่นตำหนักจตุโลกบาล หอกลอง หอระฆัง  จากนั้นนำท่าน
เดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน
และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับ
หนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้   อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้
แม่น้ำแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี้ ท่านจะได้ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อ
สร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง  และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นมหานครยุคใหม่ของจีน และ
ถูกขนานนามว่า “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่ ซึ่งมีความยาวถึง
80 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงนครแห่งนี้ เซี่ยงไฮ้ยังเป็นเมืองเศรษฐกิจและ
ศูนย์กลางการค้า, เมืองท่าที่สำคัญที่สุดของเมืองจีน  นำท่าน แวะชมโรงงานผ้าไหมจีน
และผ้าแพร ที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูโจว  นำท่านสู่ถนนนานกิง
ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มี
ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายบนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุด 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม กายกรรม ERA ซึ่งเป็นกายกรรมชุดใหม่ รูปแบบใหม่ของเซี่ยงไฮ้
ประกอบด้วยแสง สี เสียงที่ไฮเทค, ผาดโผน, ทันสมัยและเร้าใจ โดยเฉพาะโชว์ชุดมอเตอร์ไซด์ ไต่ลูกโลก และชุดวงล้อผาดโผน  
**หมายเหตุ : ในกรณีที่ กายกรรม ERA เต็ม จะเปลี่ยนไป ชมกายกรรม CMC  แทน  ซึ่งถือเป็นโชว์เทียบเท่ากัน**
พักที่  WANFU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว (เซี่ยงไฮ้)


วันที่สี่ ขึ้นตึก SWFC 94* - หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์  - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - ย่านซินเทียนตี้

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 94) (Shanghai World Financial Center)เป็นตึกสูงที่สุดใน
ประเทศจีนด้วยความสูงถึง492 เมตร มี101ชั้นบนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตง
ของมหานครเซี่ยงไฮ้เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยตึกรูปร่างสวยงาม
แปลกตานานาชนิด จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ทาน(หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ซึ่งตั้ง
อยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ ชมบรรยากาศวิวและถ่ายรูประหว่างเมืองเก่าและเมือง
ใหม่ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้  ที่ได้รวมการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ! เสี่ยวหลงเปา
จากนั้นนำท่านนั่งแค็บซูล ลอดอุโมงค์เลเซอร์ มายังอีกฝั่งของแม่น้ำหวังผู่ ระหว่างทาง
ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแสง สี เสียง และสนุกสนานประหนึ่งว่ากำลังท่องอยู่ในอวกาศ
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์
โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อม
รับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  นำท่านสู่  ย่านซินเทียนตี้ ถือเป็นแหล่งฮิป
ล่าสุดของคนอินเทรนด์เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ฝั่งเมืองเก่า ออกแบบโดย เบนจามิน วูด สถาปนิก
ชื่อดังชาวมะกัน ได้รับเสียงชมว่ามีเสน่ห์อย่างเหลือเชื่อ เพราะอนุรักษ์ตึกรามบ้านช่อง
เก่าๆไว้ ผสมผสานลงตัวกับบ้านก่ออิฐสีเทาสไตล์ชิกูเหมิน ที่จำลองขึ้นใหม่จากยุค
ปลายศตวรรษที่ 19 ที่นี่มีความรื่นรมย์ให้เอนจอยครบครันทั้งร้านกาแฟและคาเฟ่สไตล์
โมเดิร์น,เรสเตอรองต์ของคนดัง,โรงหนังอาร์ต เฮาส์, บูติกเก๋ๆของดีไซเนอร์ชื่อดัง,
แกลเลอรี่ และช็อปปิ้ง มอลล์ระดับอัพสเกล...ถือเป็นสวรรค์ของคนรวย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Golden Jaguar
พักที่  WANFU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว (เซี่ยงไฮ้)


วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้  - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – ถนนเหอฝั่งเจีย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ ร้านหยก เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  นำท่านสู่ เฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกัน
ว่าวัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหาร
พื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันอย่างลงตัว    
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความ
มั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า  
“ บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี  ซู (โจว) หัง (โจว) ” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟาก
ถนน  นำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู ผ่านชม สะพานด้วน ( แต่ไม่ด้วน ) ซึ่งเป็นที่มาของ
ตำนานเรื่อง“ นางพญางูขาว ” กับชายคนรักชื่อ “ โข้เซียน ” ตลอดจนชมธรรมชาติอัน
งดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่อง เที่ยวว่า “ พฤกษชาติในนครินทร์ ”
ค่ำ ริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   เมนูพิเศษ หมูตงปอ + ไก่เศรษฐี
หลังอาหารค่ำ  นำท่านช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อน
ให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความ
ยาว 460 เมตร กว้าง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้าง
โบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และ มุงหลังคาสีคราม
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้ามากมาย
พักที่ YONGHUI  HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว (เมืองหังโจว)


วันที่หก หังโจว – หมู่บ้านใบชา –นานกิง  - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ - ตลาดฝูจือเมี่ยว - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านใบชาเหมยเจียอู  อันลือชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ซึ่งท่านจะได้
ชิมน้ำชาที่มีรสชาติที่แสนยอดเยี่ยมจากใบชาหลงจิ่ง ชานี้เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
ในประเทศจีน มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี มีประโยนช์มากมายเช่น บำรุงสายตา ลดไขมัน
ในเส้นเลือด ลดน้ำหนัก  ใบชาที่นี้เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงใช้ในการต้อนรับแขกของทางรัฐบาล
พระราชินีแห่งอังกฤษ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
นำท่านเดินทางสู่ นานกิง อยู่ในมณฑลเจียงซู ชื่อย่อ ‘ซู’ ตั้งอยู่ตอนกลางของดินแดนชายฝั่ง
ทะเลทางตะวันออกของประเทศจีน บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง ( ฉางเจียง )อัน
งดงามและอุดมสมบูรณ์  มีดินแดนติดชายฝั่งทะเลยาวกว่า 1,000 กิโลเมตร ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือติดมณฑลอันฮุย ซันตง ตะวันออก เฉียงใต้ติดมณฑลเจ้อเจียงและเซี่ยงไฮ้ 
จากนั้นนำท่าน ผ่านชม กำแพงเมืองโบราณ  ที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง   อยู่คู่เมือง
นานกิงมาหลายร้อยปี  ทำให้เมืองนานกิงดูเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ขึ้นได้มากๆ ผิดกับ เมือง
ปักกิ่ง ที่แนวกำแพงส่วนใหญ่ถูกทุบทิ้งไปหมด เนื่องจากตอนแรกชาวเมืองปักกิ่งเห็น
ว่ากำแพงเมืองเป็นเครื่องกีดกั้นการคมนาคม แต่ทุกวันนี้ชาวปักกิ่งจำนวนไม่น้อยกลับ
รู้สึกเสียดายกับการตัดสินใจดังกล่าว เนื่องจากหากกำแพงเมืองปักกิ่งยังไม่ถูกทุบทิ้งไป
พื้นที่ในตัวเมืองชั้นในทั้งหมดก็คงถูกขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกโลก" ไปแล้ว 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ตลาดขายสินค้า ฝูจือเมี่ยว เป็นตลาดย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุด
ของนานกิง ซึ่งมีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมายนานาชนิดอาทิเช่น ....เสื้อผ้า , กระเป๋า ,
รองเท้า , ขนมนานาชนิด , ยา สมุนไพรจีน หรือผลไม้สด,แห้งที่มีตามฤดูกาลฯลฯตามอัธยาศัย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
.......น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพ ฯ  โดย สายการบินไชน่าอิสเทริน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  MU………
.......น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนด
ให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ
ร้านผ้าไหม, ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ, ร้านชา, ร้านไข่มุก, ร้านหยก ซึ่งจำเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบ
ว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ท่านไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที่รายการกำหนดไว้ ทางบริษัทใคร่ขอเก็บค่าใช้จ่าย
ร้านละ 400 หยวน / คนอัตราค่าบริการ
(สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย) 
ผู้ใหญ่  พักห้องละ 2 ท่าน      ท่านละ                         14,900.-       บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                 ท่านละ 
                         4,000.-         บาท

กรุณาเตรียมทิปไกด์จีน และคนขับรถ 10 หยวนต่อท่านต่อวัน
ราคาโปรโมชั่น!!  ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า (ชาวต่างชาติโปรดสอบถาม)

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไชน่าอิสเทริน์ แอร์ไลน์ (MU)
-ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
-ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
-ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
-ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต


อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน, คนขับรถวันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน , หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
-กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
-ค่าทำหนังสือเดินทาง
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด   ฯลฯ
-ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.