update 08/06/2011

you are on page >ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย และ ย่างกุ้งแอร์เวย์
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ


ชื่อ: ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย และ ย่างกุ้งแอร์เวย์

รหัส CHMM05

ช่วงเวลา  ทุกวัน   บัดนี้ – 30 กันยายน 2554


วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – มัณฑะเลย์

04.30 น.คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4
เคาน์เตอร์..D/E.สายการบินไทยแอร์เอเซีย  
07.15 น.บินลัดฟ้า สู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเที่ยวบินที่ FD 3770
08.00 น.ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง(เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที
หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่าน เดินทางไปสักการะ
พระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามี
น้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือ
ดีที่สุดของ พม่า นำชมปาง ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของ พม่า มีสีขาวเผือกตลอด
ทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่ง
สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน เป็นองค์เดียว
กับที่อัญเชิญมาที่พุทธมณฑล แล้วกลับไปสนามบินเดินทางต่อสู่ เมืองมัณฑะเลย์
นำคณะไปยังตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดโบโจ๊ก
(Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ความหลากหลายของสินค้า
ของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน
เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชาย
ที่มีลวดลายงามมาก
11.00 น.รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Western Park  
เที่ยง หลังอาหาร นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็น
พระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาท
ซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงาม
โดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร  จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการพระเจดีย์ สุเล
( Sule Pagada ) องค์พระเจดีย์สูงถึง 157 ฟุตตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง สร้างอุทิศให้แก่สุเลนัต
หนึ่งในสี่นัตที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากองจากนั้นนำชม พระเจดีย์โบตะตอง
ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อ
พระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน
พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้น
มาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้าง
โปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้
เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ
ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ นำท่าน  สักการะ
ขอพร จาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมา
ขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
15.00 น.ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์โดยสายการบิน YANGON AIRWAYS เที่ยวบินที่ HK 721
16.25 น.เดินทางถึงเมืองมัณฑะเลย์ นำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว
ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมือง มัณฑะเลย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์
เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้ เป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม MANDALAY HILL ด้วยเมนู
InterNational พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองในสวนกฤษณา ของโรงแรม
จากนั้นอิสระพักผ่อน โรงแรม Mandalay Hill Hotel

วันที่สอง มัณฑะเลย์ - พุกาม

เช้าตรู่ อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูงสุด 1 ใน 5
แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนาน
นามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี
พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย
หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดะไข่ (วัดอาระกัน
หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปีพ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะ
เสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บ
เนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัด
ขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่
สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์
ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้งร่วมพิธีการ
อันสำคัญล้างพระพักตร์ถือเป็นการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น เชิญ
ทุกท่านร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
ปางปรินิพพานสวยงามมาก
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้าย
ก่อนพม่าเสียเมือง ชมวิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับ
นั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อ จนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้
นำท่านไปชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ ที่วัดTHODAW PAGODA
ซึ่งจารึก พระไตรปิฏก คำสอนของพระพุทธเจ้า ไว้ทั้งหมดบนหิน 729 แผ่น แล้วสร้าง
เจดีย์ครอบไว้ให้ชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาโดยจารึกไว้เป็นภาษาบาลีด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่ง
เป็น ภาษาพม่า ชมวัดกุบยางกี  ( GUBYAUKKYI TEMPEL) สร้างโดยพระโอรสของ
พระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคง
เหลืออยู่ พาท่านเลือกซื้อเครื่องเงิน ของท้องถิ่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร KO KITCHEN
อาหารไทยเมืองมัณฑะเลย์ (พิเศษกุ้งแม่น้ำ)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองอมรปุระ(AMRAPURA)เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้
ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมือง
มัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 จากนั้นนำท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา
ที่สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่
ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ำแล้วนำท่านไป ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-BEN)
สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สัก
ถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (TOUNGTHAMON) ไป
สู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
สนามบิน เมืองมัณฑะเลย์
16.40 น.ออกเดินทางสู่เมืองพุกามโดยสายการบิน YANGON AIRWAYS เที่ยวบินที่HK 722
17.10 น.เดินทางถึงพุกาม “ ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์
อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกามพร้อมนำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและ
ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม นำท่านชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่เจดีย์ชเวซานดอว์   
(SHWESANDAW PAGODA) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็นทะเลเจดีย์
ได้อย่างชัดเจน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Nandar Restaurant พร้อมชมการแสดง
พื้นเมืองจากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก Hotel in Bagan

วันที่สาม พุกาม - ย่างกุ้ง

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านชมตลาดเช้าเมืองพุกามชมวิถีชีวิตของชาวพุกาม นำท่านชมเจดีย์ชเวสิกอง
(SHWEZIGON PAGODA) ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ที่
เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ต่อจากนั้นนำท่านชม วัดอนันดา(ANANDA TEMPLE)
ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลยี่ มจัตุรัส
มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้น
ของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร
เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่น สวยงามมาก ชมวิหารธรรมยันจี
(DHAMMAYANGYT) ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง
12.00 น.รับประทานอาหาร Sunset Garden(พิเศษกุ้งแม่น้ำย่าง)
บ่าย พาท่านชมวัดมนุหา (MANUHA TEMPLE) ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญ
ชมวัดกุบยางก(ี GUBYAUKKYI TEMPEL) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ
สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่
17.25 น.นำท่านออกเดินทางสู่ย่างกุ้ง โดยสายการบิน YANGON AIRWAYS เที่ยวบินที่ HK 722
18.45 น.เดินทางถึงกรุงย่างกุ้ง หลังจากนั้นนำท่านไปนมัสการเจดีย์ชเวดากอง
(Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติ
มากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าว
ขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมาย
มหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่นธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงาม
มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ “ภัตตาคารการะเวก “ พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า
อันงดงามอ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง ซึ่งภัตตาคารนี้ สร้างขึ้นในปี 2513 โดยเลียนแบบ
เรือกัญญา หัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ป่าในหิมพานต์พร้อมทิวทัศน์ของมหาเจดีย์
ชเวดากอง ซึ่งมีความงดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hotel in Yangon

วันที่สี่ ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.ออกเดินทางสู่สนามบินเมกาลาดอน ย่างกุ้ง
08.35 น.เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3771
10.20 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...และประทับใจ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

2 – 3 ท่าน

4 – 5 ท่าน

6 – 9 ท่าน

10 – 14 ท่าน

ไปเช้า – กลับเช้า

24,600

22,400

20,000

19,000

ไปเย็น – กลับเย็น

24,600

22,400

20,000

19,000

ไปเช้า – กลับเย็น

25,000

22,700

20,500

19,500

พิเศษสำหรับกรุ๊ป 8 ท่านขึ้นไป :  เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร , เป็ดปักกิ่ง , กุ้งแม่น้ำ
พิเศษสำหรับทุกท่านที่เดินทางท่องเที่ยวพม่า : ถุงย่าม Shan Bag 
กรณีต้องการท่องเที่ยวสิเรียม  เพิ่มท่านละ 500 บาท

 

 

หมายเหตุโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
สิ่งที่ควรเตรียมไป  สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค

อัตรานี้รวม
-ค่าที่พัก  ห้องห้องละ 2 – 3 ท่าน
-ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม
-ค่าอาหารตามรายการ
-ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศพม่า
-ไกด์ท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
-ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม        
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ
-ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า  
-ค่าภาษีสนามบินย่างกุ้ง 10 USD
-ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
-ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

การเตรียมเอกสารการเดินทาง 
-หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบสี พื้นขาวเท่านั้น
(รูปขาว ดำ หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้ )
-การยื่นวีซ่าพม่า ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 14 วันทำการ
กรณีต้องเร่งวีซ่าในเวลาจำกัด ต้องมีค่าเร่งเพิ่มท่านละ  1,000 บาท  
             

ตารางบินของแต่ละสายการบินสู่ ย่างกุ้ง พม่า เรามี ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษจำหน่ายค่ะ โทร 02 758 5154-6

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง

วัน

ออกจาก กรุงเทพฯ

ถึง ย่างกุ้ง

เที่ยวบินทุกวัน

07.20
08.00
13.00
17.55
19.25

08.00
08.45
13.50
18.40
20.10

FD 3770
TG 303
PG 701
TG 305
8M 332


ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

วัน

ออกจาก ย่างกุ้ง

ถึง กรุงเทพฯ

เที่ยวบินทุกวัน

08.30
09.50
14.40
16.30
19.40

10.15
11.45
16.35
18.15
21.35

FD 3771
TG 304
PG 702
8M 331
TG 306

FD: สายการบินแอร์เอเชีย
TG: สายการบินไทย
PG: สายการบินบางกอกแอร์เวย์
8M: สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงิน
ภายในวันที่ :
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part

พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6

สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่


   
     
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.