update 30/08/2012

you are on page >ทัวรอียิปต์โบราณ 8 วัน อเล็กซานเดรีย – ไคโร – กีซ่า – เมมฟิส – ซัคคาร่า – อัสวาน อาบูซิมเบล – คอมออมโบ - เอ็ดฟู
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ


ชื่อ: อียิปต์โบราณ 8 วัน (นอนรถไฟ+ล่องเรือสำราญ) โดยสายการบิน คูเวต แอร์เวย์

รหัส  EGPV 01

ช่วงเวลา
2-9 ก.ย. / 23-30 ก.ย. 55


วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30 น.คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เดินทางออกระหว่าง
ประเทศ แถว (ROW) R เคาน์เตอร์ 18 - 19 สายการบินคูเวต โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกวันที่สอง คูเวต – อเล็กซานเดรีย

03.00 น.เหิรฟ้าสู่ ประเทศคูเวตโดยสายการบินคูเวต เที่ยวบินที่ KU412
(06.45 น. ถึงสนามบินประเทศคูเวต เพื่อเปลี่ยนเครื่อง)
08.50 น.เหิรฟ้าสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ ด้วยเที่ยวบินที่ KU545
11.00 น.ถึงสนามบินเมืองอเล็กซานเดรีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับ
สัมภาระในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เที่ยง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
ท้องถิ่น (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์
เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จน
เมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อน  พระเจ้าอเล็กซานเดอร์
มหาราชมาพบจึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้อง
จองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอัน
ยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหาร มาร์ค
แอนโทนี  ซึ่งเรารู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็น
เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก
จากนั้นนำท่านชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่ง
โลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น
ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวม
ญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณ
คดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่ง
สำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์นั้นเป็น
ชื่อเพื่อนสนิทของ ซีซ่า ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนี
มายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาถูกฆ่าตาย และเล่าขานกันว่า ซีซ่า
ได้เผาศีรษะของปอมเปย์ที่เสาแห่งนี้ นอกจากนั้นสถานที่นี้ในอดีตยังเคยเป็นอาณาจักร
อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี
แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่าง
โด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัวจากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ ป้อมปราการซิทาเดล (CITADEL)
ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
โบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทำนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่าน
เกย์ตเบย์ โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วนเข้ามา พร้อมนำท่านเดินชมบรรยากาศยามเย็น
ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงามบริเวณรอบป้อมปราการ  ผ่านชม สวนสาธารณะ
มอนตาซาร์ (MONTAZA GARDENS) ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ฟารุค เป็นสถาน
ที่รวบรวมพันธุ์ไม้ต่าง ๆ นานาชนิดของทวีปแอฟริกา
ค่ำ รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับสี่ดาวมาตรฐานท้องถิ่น MURCURE ROMANCE หรือเทียบเท่าวันที่สาม  อเล็กซานเดรีย – กีซ่า –มหาปิรามิด-กรุงไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-รถไฟ

06.00 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม /
07.00 น.ออกเดินทางสู่เมืองกีซ่า นำคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากไคโรนัก
10.00 น.นำท่านชม “มหาปีรามิด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทั้ง 3 พระองค์
ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อ
สร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี และกำลังแรงงาน
กว่าแสนคน ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก
แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่านชมตัว “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัว
เป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต
(หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)
13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวม
ศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์
ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม,
พัด, ของเล่นต่างๆ รถศึก และเก้าอี้บรรลังก์ทองคำ ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้
สื่อถึงความโรแมนติกของฟาโรห์ตุตันคาเมน เป็นภาพพระองค์ประทับอยู่บนเก้าอี้
และมีพระมเหสีของพระองค์
กำลังทาน้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อัน
ลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่า อื่นๆ อีกจำนวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ
สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี ข้อความสรรเสริญเทพเจ้า
และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในสมัยอียิปต์โบราณ
เย็น อิสระเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมายที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี”
ตลาดสำคัญทางการค้าขายของพื้นเมืองและแหล่งสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร
ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ
สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่
ระลึกแบบพื้นเมือง
ค่ำ นำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟเพื่อเดินทางไปยังเมือง อัสวาน (ASWAN) 
รับประทานอาหารค่ำ (แบบกล่อง) บนรถไฟ และพักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่สี่ อัสวาน – อาบูซิมเบล - อัสวาน

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ  
(เนื่องจากต้องเดินทางโดยการ ตั้งเป็นขบวนรถ Convoy เพื่อเดินทางเข้าสู่อาบูซิมเบล)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่องบนรถ
(เนื่องจากต้องเดินทางโดยการ ตั้งเป็นขบวนรถ Convoy เพื่อเดินทางเข้าสู่อาบูซิมเบล)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง “อาบูซิมเบล” เพื่อชม  “มหาวิหารอาบูซิมเบล” ซึ่งประกอบ
ด้วยวิหารของ ฟาโรห์รามเซสที่ 2 และวิหารของ พระนางเนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีที่รัก
ของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบลนี้งดงาม ยิ่งใหญ่ และมีชื่อเสียงก้องโลก แต่เมื่อมีการสร้าง
เขื่อนขนาดยักษ์ที่อัสวาน  ทำให้วิหาร 17 แห่ง จมลงอยู่ใต้น้ำ จนองค์การยูเนสโก้ ต้อง
มาช่วยยกย้ายให้พ้นน้ำ วิหารอาบูซิมเบลแห่งนี้ก็ถูกยกสูงจาก พื้นดิน 65เมตร ซึ่งเป็น
งานที่ยากมาก ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในวิหาร
มีห้องบูชา และมีรูปสลักฟาโรห์รามเซสที่ 2 พร้อมด้วยเทพเจ้าต่างๆ อีก 3 องค์ ชมภาพ
วาดสี และลวดลายต่างๆ ภายในนั้น ทำให้อดชื่นชมคนโบราณมิได้ ที่ได้สร้างผลงาน
อันอลังการไว้ได้อย่างน่าทึ่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอัสวาน จากนั้น
เดินทางต่อไปยัง เรือสำราญที่พักซึ่งเป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ล่องไปตามแม่น้ำไนล์
เย็น รับประทานอาหารเย็นบนเรือ ( บุฟเฟต์ ) และพักค้างคืนบนเรือวันที่ห้า อัสวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู

เช้า รับประทานอาหารเช้า
ถึงเมืองอัสวาน นำท่านชมเขื่อนยักษ์อัสวาน (Aswan High Dam) ซึ่งสร้างขวางกั้นแม่น้ำ
ไนล์ทั้งสายให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้ใช้ได้ทั้ง
ประเทศอียิปต์   ชมเสาหินโอเบลิสก์ ที่สลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ (The Unfinished Obelisk)
เสาโอเบลิสก์นี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการ
บูชาแด่เทพ “อามุน-รา” หรือสุริยะเทพ      
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ 
เรือล่องไป คอมออมโบ (Kom Ombo) ชุมชนที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำไนล์ บ้านเรือนส่วนใหญ่
สูงเพียง 1 หรือ 2 ชั้น  ระหว่าง  ทางผ่านแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญริมแม่น้ำไนล์ เรือเทียบท่า
หน้าวิหารคอม ออมโบ  นำท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ที่ล้ำออกมา
ถึงแม่น้ำไนล์  สามารถเห็นวิวของแม่น้ำไนล์อันงดงาม  คำว่า “คอม” เป็นภาษาอาหรับ
หมายถึงภูเขาเล็กๆ  วิหารนี้เกือบเป็นวิหารดะโครโพลิสของกรีก  หินที่ใช้สร้างแตกต่างกับ
วิหารอื่นๆ  อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมด้วยทรายเป็นเวลานาน  การวางแบบของพื้นที่แปลก
และเป็นเฉพาะตัว เป็นวิหารของเทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค (Sobek) เทพเจ้าแห่งความ
อุดมสมบูรณ์ มีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่เศียรเป็นจระเข้ และ เทพเจ้าฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจ้า
แห่งการแพทย์อียิปต์โบราณ  วิหารนี้สร้างบนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำไนล์  เป็นบริเวณที่มีจระเข้
ชุกชุมในสมัยโบราณ  วัดนี้จึงบูชาเทพโซเบก ซึ่งมีหัวเป็นจระเข้  และมีจระเข้มัมมี่เก็บรักษา
ไว้  ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ซึ่งเป็นรูปแบบของเครื่องแต่งกายในการทำ
ภาพยนตร์  และภาพแกะสลักที่สำคัญ คือ ภาพแกะสลักการแพทย์แผนโบราณ โดยเฉพาะ
ภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ และปฏิทินโบราณ  มีร้านค้ามากมายตั้งอยู่ตลอด
แนวท่าเรือ  ขายเสื้อผ้าและสินค้าพื้นเมืองขณะเรือล่องต่อไป เมืองเอ็ดฟู  เรือเทียบท่านำ
ท่านนั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ด-ฟู  ซึ่งได้รับการยกย่องว่า  เป็นวิหารอียิปต์โบราณที่
ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด  ตั้งอยู่ศูนย์กลางของบริเวณที่อยู่อาศัย  สร้างขึ้นเพื่อบูชา เทพเจ้า
ฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหนี่ยว เป็นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้  มองได้ไกลเหมือน
ตาเหยี่ยว  อดีตวิหารถูกปกคลุมด้วยทรายเกือบถึงยอดตัวเสาและหัวเสาเป็นเวลานาน 
ปี ค.ศ. 1860 มีการขนทราย ปรากฏว่าตัววิหารยังแข็งแรง แน่นหนา  ขนาดของวิหารยาว
137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนที่วัดได้ 79 เมตรตรงด้านหน้าและสูง 36 ม. วิหารนี้มีขนาด
ใหญ่และสวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเรือ  (กรุณาทิปคนขับรถม้าท่านละ US$ 1)
เรือล่องผ่านสันดอนที่เอ็ดน่า ระดับน้ำต่างกันประมาณ 6 เมตร  ท่านสามารถชมการเปิด
ประตูน้ำและการถ่ายระดับน้ำได้  บนชั้นดาดฟ้าของเรือ
เย็น รับประทานอาหารเย็นบนเรือ  หลังอาหารชมการแสดง (ขึ้นอยู่กับรายการของเรือ)
ค้างคืนบนเรือเรือจอดที่ลุ๊กซอร์  เดิมชื่อธีบส์ เดิมเป็นเมืองหลวงเก่า  ปกครองโดยราชวงศ์
ที่ 18 และ 19 ห่างจากกรุงไคโร 675 กม.ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำไนล์  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่
แห้งแล้ง  เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถาน มีประวัติมากว่า 3,000 ปีวันที่หก ลุกซอร์ – หุบผากษัตริย์ – วิหารคาร์นัค – วิหารลุกซอร์

เช้ารับประทานอาหารเช้าบนเรือ 
(เป็นธรรมเนียมที่จะต้องให้ทิปแก่พนักงานบนเรือท่านละ 2 USD ต่อวัน)
นำท่านเดินทางข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ (West Bank) หรือ นครธีบส์ในสมัย
อียิปต์โบราณ  อดีตเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของคนตาย หรือ นครของผู้วายชนม์ (Necropolis of Thebes)
เต็มไปด้วยกลุ่มโบราณสถานที่มีประวัติน่าพิศวง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่
สุดของประเทศ  นำท่านชม หุบผากษัตริย์ (Valley of The Kings)  ซึ่งเป็นสถานที่ฝัง
พระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ แยกตามสุสานต่างๆในบริเวณหุบผา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้า
ผาธีบัน ที่บริเวณนี้เป็นภูเขาหินทรายสีแดง ในแต่ละสุสานต้องใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไป
ทำเป็นช่องทางลับภายใน จะทำทางเดินเป็นช่วงๆ และทำเป็นห้องสำหรับวางโลงศพ สมบัติ
ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของฟาโรห์ โดยรวมแล้ว ท่านคงจะอดสงสัยไม่ได้แน่ว่าภาพวาดสี
ที่เห็นอยู่นี้จะยังคงทนทานมาได้นานขนาดนี้เชียวหรือ แต่คงเป็นเพราะอากาศที่ร้อนและแห้ง
ที่ช่วยทำให้จิตรกรรมยังคงอยู่ได้ทนทานเมื่อเทียบกับบ้านเราที่ร้อนชื้น ทำให้ภาพจิตรกรรม
ต่างๆ หลุดลอกไปอย่างมากมาย จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมนอกเหนือจากสุสานฟาโรห์
องค์อื่นๆ แล้ว สุสานฟาโรห์ตุตันคาเมน ยังคงเป็นที่ทีนักท่องเที่ยวต่อคิวกันลงไปไม่หยุด
หย่อน แม้ว่าหลังการเยี่ยมชมแล้วจะถูกวิพากวิจารณ์จากนักท่องเที่ยวก็ตาม แต่ว่าอย่างน้อย
“มาแล้วก็ต้องลงไปดูละกัน”(สำหรับผู้สนใจจะลงไปให้ซื้อบัตรเข้าชมต่างหาก)
ชม วิหารฮัคเชฟซุต หรือ วิหารเดลบาฮารี  (Deir El Bahari)  ออกแบบโดยสถาปนิก
ชื่อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปีมาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต 
รู้จักในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่รุ่งเรืองมากใน
สมัยของพระองค์ ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์
อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3 ประมาณ 2,000
กว่าปีก่อน  เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง  ทำให้ตัววิหารพังลงมา  เหลือเพียงรูปสลัก
หินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านชม วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา
กษัตริย์แห่งเทพ เช่นกัน วิหารนี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบ
ด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมาสลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2
และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษร
อียิปต์โบราณ (เฮโรกริฟฟิค) เพื่อสรรเสริญเทพเจ้าอมอนรา ซึ่งท่านอาจจะได้เห็นเสาเช่นนี้
อีกที่  ปลาซ เดอ ลา ทริออง (Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
(แต่เอ๊ะ! ทำไมจึงมีเหมือนกันเล่า อียิปต์ไปเอามาจากฝรั่งเศสหรือ? ลองหาคำตอบดูละกัน)
ภาพสลักที่วิหารแห่งนี้ก็ถือได้ว่าน่าสนใจไม่น้อย เช่น ภาพขบวนนักรบเดินแถว ที่สลัก
อย่างแตกต่างกันว่าเป็นนักรบชนชาติใดบ้าง เห็นแล้วก็ชวนให้นึกถึงภาพสลัก ขบวน
นักรบที่ปราสาทหินในเขมร (ที่ว่าของกลุ่มเสียม --- สยาม จะเดินแตกแถวกัน) นอกจาก
นั้น ด้านหน้าวิหาร จะมี ถนนสฟิงซ์ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กิโลเมตรใช้เป็นทางเชื่อม
ระหว่างวิหารลักซอร์กับวิหารคาร์นัค
นำท่านชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of  Karnak) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์  ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรป
ไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวาย
แด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว หลังจากนั้น ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสร้างเพิ่มเติม
ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว
ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีใดในการขนย้ายเสา
และหิน พร้อมทั้งการแกะสลักลวดลาย ซึ่งเมื่อท่านเห็นความสูงแล้วก็จะยิ่งทำให้นึกไม่ออกก็เป็นได้
ว่าเขาใช้วิธีทำอย่างไร ณ ที่นี้เองยังเป็นสถานที่แสดงแสงเสียงในยามค่ำคืน
ซึ่งมักเป็นที่นิยมมากกว่าที่วิหารใน
เมืองอื่นๆ ถ้าใครสนใจฟังการบรรยายประวัติศาสตร์อารยธรรมอันยาวนานของอียิปต์
(ประมาณ 1 ชั่วโมง) และบรรยากาศอันค่ำคืนของวิหาร ก็มิควรพลาด
(ลองปรึกษาไกด์ได้นอกรายการ)
เย็น รับประทานอาหารเย็นบนเรือ ( บุฟเฟต์ ) และพักค้างคืนบนเรือวันที่เจ็ด ลักซอร์  – ไคโร-สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร
07.00 น.นำท่านเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติลักซอร์  เพื่อเดินทางกลับไคโร
10.05 น.ออกเดินทางสู่ไคโร โดยเที่ยวบิน MS354
11.15  น.ถึงสนามบินนานาชาติไคโร
14.3 น.ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศคูเวต โดยเที่ยวบินที่ KU 542
(18.15 น.ถึง สนามบินประเทศคูเวต เพื่อเปลี่ยนเครื่อง)
23.40 น.เหินฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KU 411วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ

10.50 น.คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพอัตราค่าบริการ  
ราคาผู้ใหญ่ (ห้องคู่)      
     49,999      บาท                 
ราคาเด็ก  (อายุ 6- 11 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  มีเตียงเสริม 
44,999  บาท  
ราคาเด็ก(อายุ 2-6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)      ไม่มีเตียง    
  40,999  บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม     
 7,900     บาท                                                                      
* จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท ค่าห้องพักเดี่ยวบนรถไฟ เนื่องจากบนรถไฟไม่ อนุญาตให้พัก 3 ท่าน
ในห้องเดียวกัน กรณีนี้เฉพาะลูกค้าที่พัก 3 ท่านในห้องเดียวกัน และทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
จัดหาคู่นอนได้

อัตรานี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ – คูเวต - อเล็กซานเดรีย //ลักซอร์ – คูเวต - กรุงเทพ
ชั้นประหยัด โดยสายการบินคูเวต
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
-ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 1 คืน,
บนรถไฟ 1 คืน บนเรือ 3 คืน
-ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
-ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
-ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
-ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์  (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) เป็น วีซ่า ARRIVAL
โดยใช้ หนังสือเดินทาง เพียงอย่างเดียว
-ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
-ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า
70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
-ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการฯลฯ
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
-ค่าทิปมัคุเทศก์และพนักงานขับรถในอียิปต์ โดยเฉลี่ย  3 และ 2 ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อท่าน / ต่อวัน ตามลำดับ ฯลฯ
ั้

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 

พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6

สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่


   
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.