update 04/01/2011

you are on page > เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ โดยรถไฟ 9 วัน ซูริค, รัปเปอร์สวิล, อินเตอร์ล้าคเค่น, เซอร์มัต กลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, จุงเฟรา,
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ

ชื่อ: ทัวร์ สวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวสวิสโดยรถไฟ 9 วัน  โดยสายการบิน Qatar Airways

รหัส EUGOT 02

ช่วงเวลา  5-13 เม.ย.55

วันแรก  กรุงเทพฯ – โดฮา

17.30 น.พร้อมกันที่สนามบิน เคาน์เตอร์สายการบินการ์ต้า แอร์เวยส์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ
จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.30 น.เดินทางสู่เมืองซูริค โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR611 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
23.30 น.ถึงสนามบินโดฮาวันที่สอง โดฮา - ซูริค – กลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมตต์

02.30 น.จากนั้นเดินทางต่อสู่ซูริค โดยเที่ยวบินที่ QR 061
07.55 น.เดินทางถึงสนามบินซูริค หลังจากนั้นนำท่านนั่งรถไฟต่อไปยังเมืองคูร์ เพื่อโดยสารรถไฟ
สายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) อันลือชื่อ ที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันจะได้สัมผัส ซึ่งมีประวัติ
มายาวนานถึง 75 ปี  ไปจนถึงเมืองเซอร์มัต  ระหว่างทางท่านจะพบกับความงามของเส้นทาง      
ด้วยเส้นทางผ่านหุบเขา สะพานแคบระหว่างยอดเขาหนึ่งไปยังอีกยอดหนึ่ง ต้องลอดถ้ำผ่านสาย
ธารน้ำ  น้ำแข็ง ที่ราบระหว่างเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทาง  ชมบ้านหลัง
เล็กๆ เรียงรายอยู่ตามเนินเขาดูน่ารักจนเก็บรูปภาพได้อย่างไม่มีเบื่อ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟสายกลาเซียร์ฯ แนะนำให้เตรียมอาหารง่ายๆ เช่น
แซนด์วิช  หรือ อาหารแห้งไว้รับประทานบนรถไฟ หรือสั่งอาหารจากตู้เสบียงก็ได้ แต่ราคา
ค่อนข้างสูง (ไม่รวมในค่าบริการ)
บ่าย ถึงจุดหมายปลายทางเมืองในฝัน เซอร์มัตซึ่งเป็นเมืองรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง
จากนั้นนำสัมภาระเข้าสู่ที่พัก
เย็น รับประทานอาหารเย็น
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก ASTORIA HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่สาม  เซอร์มัต – ยอดเขากอร์เนอร์แกรต – เซอร์มัต – อินเตอร์ลาคเค่น

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์การเยือนยอดเขาแรกของทริปนี้ นำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่ยอด
GRONERGRAT เพื่อชมความงามอันสุดจะบรรยายของยอดเขามัทเตอร์ฮอร์น จนกลายมาเป็น
ฉากของภาพยนต์หลายเรื่อง ผ่านชมแบบบ้านและความเป็นอยู่ของชาวสวิสที่สืบทอดกันมาเป็น
เวลาหลายร้อยปีระหว่างสองข้างทาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนยอดเขากอร์เนอร์แกรต ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการ)
จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และถ่ายรูป จากชื่นชมความงามของทิวทัศน์จน
เต็มอิ่มแล้ว ก็ได้เวลานำท่านกลับสู่เมืองอันแสนน่ารัก เพื่อเดินเที่ยวชมเมืองอันเงียบสงบ
และทรงเสน่ห์ มีร้านรวงมากมายเปิดคอยให้บริการนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ร้านของที่ระลึก
ผับ บาร์  และร้านเสื้อผ้ามากมาย เหมาะสมที่จะเดินเล่นเตร็ดเตร่ยิ่งนัก ที่นีเราไม่สามารถจะหา
รถที่ใช้น้ำมันได้เลย จะมีก็เฉพาะรถที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น เนื่องจากคนที่นี่เขาหวงแหนและรักษา
ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมยิ่งนัก และสาเหตุนี้เองที่ทำให้ เซอร์แมทยังสวยงามและครองใจนัก
ท่องเที่ยวทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเตอร์ล้าคเค่น เมืองที่มีทิวทัศน์
งดงามในด้านของทะเลสาบอีกเมืองหนึ่ง เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างทะเลสาบ
2 แห่งนั่นคือทะเลสาบธูน (THUNER SEE) และทะเลสาบเบรียนส์ (BRIENZER SEE) เสมือน
ประหนึ่งเมืองแห่งนี้ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขาและสายน้ำ สีฟ้าครามสดใสของ
ทะเลสาบจะทำให้ท่านรู้สึกสดชื่น  นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก ROSSLI HOTEL                      
เพื่อเก็บสัมภาระ จากนั้นพาท่านชมเมือง ด้วยการเดินเที่ยว และ การใช้รถประจำทาง ซึ่งการ
ท่องเที่ยวรูปแบบนี้ให้อรรถรสมากสำหรับท่านที่ชอบเที่ยวแบบเจาะลึก และโปรแกรมปิดท้าย
วันนี้ในเมืองอินเตอร์ล้าคเค่น ก็คือการช้อปปิ้งนั่นเอง
เย็น รับประทานอาหารเย็น  และเข้าสู่ที่พัก CARLTON EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่า
(สามารถเดินชมความงามยามค่ำคืนของเมืองได้ใกล้ๆบริเวณที่พัก)วันที่สี่ อินเตอร์ล้าคเค่น – จุงเฟรา –อินเตอร์ล้าคเค่น

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูงชมวิวทิวทัศน์
อันงดงามของสวิสแล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่เมืองไคลน์ชีเด็ก ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มี
ความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe ระหว่างเส้นทาง                 
นำท่าน สู่ยอดเขา และชมถ้ำน้ำแข็งที่มีอายุกว่าพันปีชมกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่
สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกล
ที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับ
ภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร
โดยไม่เคยละลาย
เที่ยง เลือกรับประทานอาหารในจุดที่ให้บริการบนจุงเฟรา ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการ)
บ่าย เยี่ยมชมถ้ำน้ำแข็ง อันสวยงาม ถ่ายรูปกับตุ๊กตาสลักน้ำแข็งน่ารักๆ มากมายเป็นที่ระลึก
และให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน
สนุกสนาน และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่อินเตอร์ล้าคเค่น  เมืองที่มีทิวทัศน์งดงามของทะเลสาบ
เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างทะเลสาบ 2 แห่งนั่นคือทะเลสาบธนุ (THUNER SEE)
และทะเลสาบเบรียนส์ (BRIENZER SEE) เสมือนประหนึ่งเมืองแห่งนี้ถูกโอบล้อมอยู่ใน
อ้อมกอดของหุบเขาและสายน้ำ
เย็น นำท่านเข้าสู่ที่พัก และเข้าสู่ที่พัก CARLTION EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็นวันที่ห้า อินเตอร์ลาคเค่น – ลูเซิร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปสู่เมืองลูเซิร์น ผ่านเส้นทาง
ท่องเที่ยวที่ผู้คนกล่าวขานถึง “บรืนนิกพาส” ด้วยวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ และทิวเขาน้อยใหญ่
ที่มีหน้าผาและโตรกธาร น้ำตกอีกฟากฝั่งที่มีให้ชมอย่างตื่นตาเกือบตลอดเส้นทางรถไฟที่เลียบ
เลาะไปตามไหล่เขา สันเขา และอุโมงค์สั้นๆ สายนี้
เดินทางถึงลูเซิร์น นำท่านเช็คอินสู่ที่พัก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการ)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองลูเซิร์น ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงห์โต (LION MONUMENT)
ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมือง เป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส
ซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์ พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเดิน
ชมเมืองเก่า เดินข้ามสะพานไม้ (KAPELLBRUCKE)  ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็น
สะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้ามแม่น้ำ “รุซซ์ ” (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี
และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย
เช่น นาฬิกาชั้นนำ,ผ้าลูกไม้สวิส, ช็อคโกแลต, มีดพับวิคทอ-เรีย น็อค, นาฬิกากุ๊กกู๋
เย็น รับประทานอาหารเย็น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ZUM WEISEN KREUZ HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่หก ลูเซิร์น – ยอดเขาริกี้ – ลูเซิร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านลงเรือไปยังสถานี เว้กกิช (Weggis) เพื่อนั่งรถรางไปยังยอดเขาริกี้ ราชินีแห่ง
ขุนเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อันตระการตาสองข้างทาง
กับทะเลสาบน้อยใหญ่ถึง 13 แห่ง จนมาถึงปลายทางที่สถานียอดเขา ให้ท่านมีเวลาเก็บภาพ
ความประทับใจกับวิวทิวทัศน์อันแสนสวยของทะเลสาบแห่งสี่เมืองจนเต็มอิ่ม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการ)
บ่าย สมควรแก่เวลา นำท่านลงจากยอดเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า สู่ท่า Vitznau จากนั้นลงเรือ
กลับสู่ลูเซิร์น
เย็น รับประทานอาหารเย็น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ZUM WEISEN KREUZ  HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่เจ็ด วินเทอร์ทูร์ – น้ำตกไรน์ – รับเปอร์สวิล - ซูริค – วินเทอร์ทูร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเดินทางต่อสู่เมืองวินเทอร์ทูร์ เมืองที่ได้ชื่อว่า
เป็นเมืองแหล่งที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์กับภาพเขียนของจิตกรชื่อก้องระดับโลกมากมาย
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังน้ำตกไรเฟราน้ำตกที่กว้างที่สุดของยุโรป น้ำสีเขียว
มรกตใสไหลอย่างเชี่ยวกราด ทำให้เกิดฟองขาวแตกกระเซ็นยามกระทบกับแก่งหิน
ทำให้เกิดภาพที่งดงามจับใจ
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการ)
บ่าย นำท่านแวะเยี่ยมชมปราสาทโบราณริมฝั่งทะเลสาบเมืองรัปเปอร์สวิลล์ แล้วล่องเรือ
(ขึ้นกับสภาพอากาศ) หรือ นั่งรถไฟเลียบฝั่ง golden coast แห่งทะเลสาบซูริค
ถึงเมืองซูริค นำชมเมืองซูริค เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์
และชมความงามของย่านเมืองเก่าซูริคบนฝั่งแม่น้ำลิมัต ชมโบสถ์เฟรามืนส์เตอร์
โบสถ์โกรสมืนส์เตอร์ นำท่านเดินทางสู่เมืองวินเทอร์ทูร์ เดินชมเมืองแห่งศิลปินอันน่ารักแห่งนี้
เย็น นำท่านรับประทานอาหารเย็น
เข้าสู่ที่พัก WARTMANN HOTELหรือเทียบเท่า  และพักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่แปด วินเทอร์ทูร์ – ซูริค – โดฮา

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ย่านช็อปปิ้งใจกลางเมืองซูริค
ชมร้านค้าอันทันสมัยกับสินค้าแบรนด์เนมบนถนนบานฮอฟสตรั้สเซ่ เลือกซื้อ
ช็อคโกแลตสปรุงลี่ฝากคนที่บ้าน
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการ)
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวยส์ เที่ยวบิน QR 064
23.00  น.เดินทางถึงโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องวันที่เก้า  กรุงเทพฯ

00.45 น.เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 614
11.30 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพอัตราค่าบริการ                  
ผู้ใหญ่ ท่านละ  
 96,900    บาท


อัตราค่าบริการรวม
-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โดฮา-ซูริค-โดฮา-กรุงเทพฯ
 ชั้นประหยัดโดยสายการบินQatar Airways
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  และค่าประกันภัยสายการบิน
-ค่าที่พักตามระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
-ค่าอาหารเช้า+เย็นทุกมื้อ
-ค่าตั๋วรถไฟท่องเที่ยว
-ค่าหัวหน้าทัวร์คนไทยผู้ชำนาญคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ
-ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล
กรณีเจ็บป่วย วงเงิน 2,000,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย
-ค่าเช่าล็อคเกอร์ฝากกระเป๋าที่สถานีรถไฟเฉพาะจุดที่จำเป็นในการเดินทาง
(นอกนั้นถ้าประสงค์เช่าเพิ่มในจุดอื่นต้องจ่ายเองโดยจุดละประมาณ 250 บาท)


อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าทิปไกด์
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
-ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากเพิ่มเติมจากยอด ณ วันที่ 5 มกราคม 2554)
-ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
-ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
-ค่าน้ำหนักเกินพิกัด
-ค่าอาหารกลางวันโดยท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารเองได้ขึ้นอยู่กับ
งบประมาณของท่าน ซึ่งไกด์จะคอยให้การช่วยเหลือในการแนะนำร้านอาหาร:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:
    02 758 5154 -6
แฟ็กซ์
: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 

พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6

สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่


 
     
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.