update 10/28/2009

you are on page > ทัวร์ลาว หนองคาย-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน รวมกรุ๊ป 6 -8 ท่าน
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ

ชื่อ : ทัวร์ลาว หนองคาย-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน รวมกรุ๊ป 6 -8 ท่าน

รหัส : LAVC 05
วันเดินทาง :
วันที่ 22- 27 ต.ค. // 3 - 8 ธ.ค. // 9 - 14 ธ.ค. 52
วันที่ 29 ธ.ค. 52-3 ม.ค. 53 (กรุณาสอบถามราคาอีกครั้ง)

วันแรก กรุงเทพฯ – หนองคาย
20.00 น. คณะพร้อมออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ
มุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคาย

วันที่สอง หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง - หลวงพระบาง

เช้า เดินทางถึงหนองคาย บริการอาหารเช้าแบบอาหารพื้นบ้านหนองคาย (ไข่กระทะ)
หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย
ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นที่เรียบร้อย นำท่านเดินทางข้ามสะพานสู่
นครเวียงจันทน์เมืองหลวงของ สปป.ลาว นำท่านออกเดินทางขึ้นเหนือสู่ เมืองวังเวียง (ห่างจากเวียงจันทน์ 156 กม.)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารนางบด (เมืองวังเวียง) บ่าย นำคณะออกเดินทางต่อไปยัง
เมืองหลวงพระบาง (ระยะทาง 210 กม.) ตลอดสองข้างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงาม
ของทิวเขาไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง
ไทลื้อ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ
เส้นทางสายนี้จัดเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
ณ ร้านอาหารมีชัยผล (หลวงพระบาง) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก รุ่งเจริญ หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม พระราชวังเก่า - ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห – น้ำตกตาดกวงชี – บ้านผานม - ตลาดมืด

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเก่า
(Royal Palace Museum) เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย
หอฟังธรรม ห้องรับ แขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนัก
ซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย และนำท่านนมัสการหอพระบาง
ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทร
เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรก
สลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่ เดินทางไปยัง ท่าเรือหน้าวัดเชียงทอง เพื่อลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์
สองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง (Ting Cave) ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน
ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย
มีพระ พุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน
จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่าง
สมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใส
พระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา
แล้วล่องเรือกลับ ก่อนถึงตัวเมืองหลวงพระบางแวะ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง
มีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าขาว จำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวก
ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้าน
อย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว ได้เวลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารวิชุน บ่าย นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบท ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่
น้ำตกตาดกวงชี (Kuang Xi Waterfall) ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ
อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น
มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับหลวงพระบาง โดยแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่
บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต
ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า
และยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารอินโดชัยน่า
หลังอาหารท่านสามารถเดินเที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
ไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก *** อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย *** นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก รุ่งเจริญ หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ ทำบุญตักบาตร-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-พระธาตุภูษี-วัดวิชุนราช-เมืองวังเวียง

05.00 น. ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมา
นั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อย ๆ รูป
ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใส
ศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง และนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า
ของเมืองหลวงพระบาง 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม
วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิต
ศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม”
เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง
ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น
ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่”
เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยมหลัง
จากนั้นตรงข้ามพระราชวังนำท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่น
ด้วยต้นดอกจำปา ภูษีนี้ หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิว
ก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคาน ยอดสูงสุดของภูษี
อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตร
ทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามบ่ายแก่ๆ แบบนี้แสงแดแจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง
มีทางเดินรอบองค์พระธาตุ สามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้เกือบรอยเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเข้าชม
วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็น
ที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตดอกบัวใหญ่
วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ
ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมาก
แม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดา
ของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457
ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด
พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเทพบุบผา บ่าย หลังอาหารนำคณะออกเดินทางกลับสู่ เมืองวังเวียง
เป็นเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อม
รอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า
กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว แวะจิบน้ำชา-กาแฟ ที่ กิ่วกระจำ เป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดของลาว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารนางบด หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก นำท่านเขาสู่ที่พัก
ภูอ่างคำ หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้า วังเวียง – CITY TOUR เวียงจันทน์ – หนองคาย – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารออกเดินทางไปยัง เวียงจันทน์
ตามเส้นทางเดิม (เส้นทางวังเวียง) เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแม่โขง (เมืองเวียงจันทน์)
หลังอาหารนำท่านนมัสการ วัดศรีเมือง (Wat Sri Muang) ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช เป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง
อันเป็นที่สถิตของพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ วัดนี้เป็นวัดที่ชาวลาวนับถือมากเดินทางไปสักการบูชา
เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน สร้างขึ้นใน พ.ศ.2106 โดยเหล่าเสนาอำมาตย์ของพระไชยเชษฐาธิราชและ
ได้ลงความเห็นให้เป็นวัดศรีเมืองขึ้น ณ ที่แห่งนี้ และได้บูรณะใหม่อีกในปี พ.ศ.2458 มีพระพุทธรูปประดิษฐาน
อยู่อย่างมากมาย ซึ้งล้วนแต่มีอายุเก่าแก่ จากนั้นชม หอพระแก้ว ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ติดกับ
ทำเนียบประธานประเทศ แต่เดิมเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้า
ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2108 เพื่อเป็นที่ประดิษ ฐานพระแก้วมรกต ที่อัญเชิญมาจากล้านนา ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์
จัดแสดงพระแท่นราชบัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฎกภาษาขอมและกลองสำริดประจำราชวงศ์ของลาว
และรวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาวไว้ที่นี่ แล้วนำท่านข้ามถนนไปชม วัดสีสะเกด ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช
ตรงข้ามกับหอพระแก้ว เจ้าอนุวงศ์ทรงสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2361 เป็นสถาปัตยกรรมแบบของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น เป็นวัดที่เก่าที่สุดในนครเวียงจันทน์ ผนังด้านในของระเบียงที่ล้อมรอบพระอุโบสถไว้มีการเจาะเป็นซุ้มเล็กๆ
สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปเงินและพระพุทธรูปดินเผามากกว่า 2,000 องค์ สำหรับระเบียงด้านตะวันตก
เป็นที่เก็บรวบรวมเศษชิ้นส่วนของพระพุทธรูป ด้านหลังของพระอุโบสถมีรางไม้รูปทรงคล้ายพญานาค
ใช้เป็นรางสำหรับสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ ด้านซ้ายมือเป็นหอไตรสร้างตามแบบอย่างแบบศิลปะพม่า
ปัจจุบันวัดนี้ใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชของลาวจากนั้นนำท่านไปสักการะ วัดพระธาตุหลวง
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว
มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง แทนถึงความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของลาว
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
ในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักร มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ มีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่
ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆ เอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่
ลงรักสีแดง รอบๆองค์พระธาตุยังมีเจดีย์บริวารล้อมอยู่โดยรอบชม อนุสาวรีย์ประตูชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของนครเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512
เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์
ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้ง
เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกาที่ซื้อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์
ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงได้นำมาสร้างประตูชัยแทน เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน
ศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง เมื่อได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทาง
ต่อสูสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว จ.หนองคาย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารแดงแหนมเนือง ที่หนองคาย หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่หก กรุงเทพฯ

เช้า เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพและความประทับใจมิรู้ลืม

แนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

อุ่นใจทุกการเดินทาง
ด้วยแผนประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองครบถ้วนที่สุดกับเรา

อัตราค่าบริการต่อท่าน :

จำนวน6-7 ท่าน

ผู้ใหญ่พักคู่ 10,900.- บาท
เด็กมีเตียง9,900.- บาท
เด็กไม่มีเตียง 8,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500.- บาท


จำนวน 8 ท่าน

ผู้ใหญ่พักคู่ 9,900.- บาท
เด็กมีเตียง8,900.- บาท
เด็กไม่มีเตียง 7,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500.- บาท
อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้รับส่ง กรุงเทพฯ - หนองคาย - ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
- ค่ายาพาหนะนำเที่ยวในประเทศลาว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าเรือล่องถ้ำติ่ง
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ค่าอากรท่องเที่ยวลาว
- Stamp VIP ที่ด่านไทยลาว
- ค่าเที่ยวชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถานทูตกำหนด)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าทำหนังสือเดินทาง // ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)
- ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเข้า


เอกสารสำหรับการเดินทาง
- สำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่าย/เด็กสำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา,รูปถ่ายอย่างละ 2 ชุด
*** ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ***

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
นำไป + add ได้เลย sales@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงิน
ภายในวันที่ :
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
 

พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6
sales@travelfortoday.com
สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่


 
     
       
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.