update 23/01/2013
you are on page >ทัวร์มาเลเซีย โปรแกรมช้อปปิ้ง ลังกาวี 2 วัน 1 คืน เริ่มที่สตูล
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ

ชื่อ: ทัวร์มาเลเซีย โปรแกรมช้อปปิ้ง ลังกาวี 2 วัน 1 คืน เริ่มที่สตูล

รหัส MLMA 01

ช่วงเวลา  16-17 มี.ค., 6-7,14-15 เม.ย., 4-5,25-26 พ.ค., 15-16,29-30 มิ.ย., 10-11 ส.ค.,21-22 ก.ย.,19-20 ต.ค. 56


วันแรกของการเดินทาง     ท่าเทียบเรือตำมะลัง   -  ลังกาวี  (อาหารเที่ยง/เย็น)

08.30 น.รอรับคณะที่ท่าเทียบเรือตำมะลัง นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางด่านศุลกากร

09.30 น.ลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย

10.30 น.ถึงเกาะลังกาวี  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร เดินทางสู่                                   
***พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์ อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของที่ระลึกจาก
นานาอารยประเทศที่มอบให้เนื่องในโอกาสต่างๆได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงไว้
***ชมสุสานพระนางมัสสุรี หรือพระนางเลือดขาวผู้สาปแช่งลังกาวีเจ็ดชั่วโคตรให้คณะได้ขอพร
จากพระนางมัสสุรีเพื่อความเป็นสิริมงคล.

12.30 น.รับประทานอาหารเที่ยง ณ. ร้านอาหาร จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ Cable Car นั่งกระเช้า
ลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 710 เมตร ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Cincang
ภายในอ้อมกอดธรรมชาติเงียบสงบของเกาะลังกาวีและทัศนียภาพเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอันดามัน
จากยอดเขาสูงรื่นรมย์ไปกับธรรมชาติสายลม และท้องทะเลสีคราม
***ล่องน้ำ Kilim ชมทัศนียภาพที่อุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ดูกระชังปลา เช่นปลา กระเบน  
ปลาเสือ ปลาเก๋า จากนั้นให้อาหารนกเหยี่ยว จนสมควรแก่เวลา        
             
17.00 น.นำท่านช้อบปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ตลาดกัวฮ์ ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ                                                 
อาทิเช่น เหล้า บุหรี่   เครื่องครัว เครื่องสำอาง น้ำหอม ช็อกโกแลต เสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

19.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ.

20.00 น.นำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรมเบลล่าวิสต้า/เทียบเท่า   พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง     ลังกาวี - ท่าเทียบเรือตำมะลัง  (อาหารเช้า)

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พัก

09.00 น.คณะเดินทางสู่ท่าเรือกัวฮ์ .เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น  พร้อมถ่ายภาพคู่กับ “ดาตารันลัง”
พญา นกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก...  

12.00 น.เดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ

13.00 น.ถึงท่าเทียบเรือตำมะลังโดยสวัสดิภาพอัตราค่าบริการ
     
ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,200 บาท
เด็กอายุ 4 -10 ปี คิดเป็น
80 % ของราคาผู้ใหญ่

** สำหรับผู้เดินทางกรุ๊ปส่วนตัว เลือกวันเดินทางได้ ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 31 ธ.ค. 56อัตรานี้รวม
-ตั๋วเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ สตูล – ลังกาวี – สตูล                                        
-รถปรับอากาศบริการบนเกาะลังกาวี
-โรงแรมที่พัก 1 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุ
-อาหารตามที่ระบุ
- มัคคุเทศก์นำเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม
- หนังสือเดินทางคงเหลือมากกว่า 6 เดือน                   
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
- อาหารเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเอง
- Service Charge และ ค่าห้องช่วงเทศกาลมาเลเซีย และปิดเทอมมาเลเซีย  300 บาทต่อท่าน

** กรณีไม่มีพาสปอร์ต ส่งสำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่าย 2” 2 รูป พร้อมค่าใช้จ่าย 400 บาท**:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.