update 21/02/2013
you are on page >ทัวร์มาเลเซีย ไปเช้า - กลับเย็น เกาะลังกาวี -  ช้อปปิ้งกัวฮ์ – สุสานพระนางมัสสุรี - เคเบิ้ลคาร์  เริ่มที่สตูล
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ

ชื่อ: ทัวร์มาเลเซีย ไปเช้า - กลับเย็น เกาะลังกาวี -  ช้อปปิ้งกัวฮ์ – สุสานพระนางมัสสุรี - เคเบิ้ลคาร์  เริ่มที่สตูล

รหัส MLMA 02

ช่วงเวลา  30 มี.ค., 6,13  เม.ย., 4,11 พ.ค., 21 ก.ค., 10 ส.ค., 7 ก.ย., 12 ต.ค., 5,12 ธ.ค.


โปรแกรมการเดินทาง     

08.00 น.รอรับคณะที่ท่าเทียบเรือตำมะลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางด่านศุลกากร

08.45น.ลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย

09.45 น.คณะถึงเกาะลังกาวี  ผ่านพิธีการทางด่านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองนำคณะเดินทาง
***เยี่ยมเยียนสุสานพระนางมัสสุรี หรือพระนางเลือดขาวผู้สาปแช่งลังกาวีเจ็ดชั่วโคตร

12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยงที่ ณ ร้านอาหาร

13.00 น.นำคณะเดินทางสู่ Cable Car นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล
กว่า 710 เมตร ชมทัศนียภาพบนยอดเขาMat Cincang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติเงียบสงบของ
เกาะลังกาวี และชมทัศนียภาพเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอันดามันจากยอดเขาสูงรื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ

14.30 น.ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ตลาดกัวฮ์   อาทิ เหล้า บุหรี่ ช็อคโกแลต เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

15.30 น.ถึงท่าเทียบเรือกัวฮ์ เตรียมตัวเดินทางกลับสตูล ตรวจหนังสือเดินทาง

16.30 น.ออกเดินทางกลับสู่ จ.สตูล โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ

17.20 น.ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง โดยสวัสดิภาพ 

 


อัตราค่าบริการ
     
ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,950 บาท
เด็กอายุ 4 -10 ปี คิดเป็น
80 % ของราคาผู้ใหญ่

** สำหรับผู้เดินทางกรุ๊ปส่วนตัว เลือกวันเดินทางได้ ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 31 ธ.ค. 56


อัตรานี้รวม
-ตั๋วเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ สตูล – ลังกาวี – สตูล                                        
-รถปรับอากาศบริการบนเกาะลังกาวี
-ค่าเข้าชมตามระบุ                                                                                                                                    
-อาหารเที่ยง 1 มื้อ
- มัคคุเทศก์นำเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม
- หนังสือเดินทางคงเหลือมากกว่า 6 เดือน                   
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
- อาหารเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเอง
** กรณีไม่มีพาสปอร์ต ส่งสำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่าย 2” 2 รูป พร้อมค่าใช้จ่าย 400 บาท**


 

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.